Tukanda Tukese

Cilumbulwidi

Neulumbulwishiibwe bishi?

Kutungunuka ne kubala

Musanjeela Dibeji 1

Muprofeta?

Kutungunuka ne kubala

Ditùkù Dyà Mukalenge Dìdì Dìkwàcishà Bwôwà

Amba tŭng bu twêtù mwa kupanga kumanya dilwa edi dya Eliya?

Kutungunuka ne kubala

Citambe-Mfukilu

Nzambi ucidi mwa kwenza cishima anyi?

Kutungunuka ne kubala

Mu Dînà

N’dînà kaayi adi?

Kutungunuka ne kubala

Mpekaatu Wa Ku Cibangidilu

Mpekaatu wa ku cibangidilu uvwa ncinyi?

Kutungunuka ne kubala

Mwoyi Wa Pashiishe

Mu cyendeleele newikale penyi?

Kutungunuka ne kubala