Bya mudimu


Tudi ne mayiisha mapite pa 1.200 adi mwa kupeteka ku di’télécharger miikale a diteeleja ku cisanji ne a dibala pa mabeji. Pamwe ne Anglais wa ku muji, tudi bakudimune mayiisha mu myakulu mipite pa 70.

MAYIISHA A KU’TÉLÉCHARGER

Tudi ne bìrô bya buloba bujima 50 ne nkama ya santala ya dyabanyinangana mu nyungulukilu mujima wa buloba. Swaku ǔjè dibeji didi kwinshi eku edi pawikala ne lutatu lwa ku’télécharger mayiisha. Anyi netutume dilomba dyebe ku santala wa dyabanyinangana udi pabwîpì neebe menemene anyi netukutumine bya mudimu abi buludi.


 
Dibeji dya Dilomba dya Bya mudimu
 


*Mwaba mulombiibwe