Mwoyi Wa Pashiishe
Mwoyi Wa Pashiishe
Mwoyi Wa Pashiishe
Mwoyi Wa Pashiishe

Mu Dînà
Mu Dînà
Mu Dînà
Mu Dînà

Mpekaatu Wa Ku Cibangidilu
Mpekaatu Wa Ku Cibangidilu
Mpekaatu Wa Ku Cibangidilu
Mpekaatu Wa Ku Cibangidilu
Citambe-Mfukilu
Citambe-Mfukilu
Citambe-Mfukilu
Citambe-Mfukilu

Cilumbulwidi
Cilumbulwidi
Cilumbulwidi

Ditùkù Dyà Mukalenge Dìdì Dìkwàcishà Bwôwà
Ditùkù Dyà Mukalenge Dìdì Dìkwàcishà Bwôwà

Mudimu wa Musangu mushaale

Vidéos

Bandìlà vidéos ya disonsodiibwa.

FAQ

Nkonko idibo beela ku musangu ne ku musangu pa mudimu wetu wa bwambi.

Peta Bya mudimu

Dyabanya dya mikanda ya mayiisha mu buloba bujima.