Vidéos

Muprofeta Wa Mu Cicyà Cya Makumi Abidi, wâkakwatabo pa mukaba wa bindidimbi wa meekala, udi ukufikisha mu nzubu wa Mwaneetu Branham bwa muyiiki wa mpala ne mpala mu cidimu cya 1953.

Kampanye kaa mu Chicago kaakakwaciibwa pa mukaba wa bindidimbi mu Chicago, Illinois mu ngondo wa mwandamukulu, cidimu cya 1953.

Ndondo Udi Ubiikila Ndondo wakakwaciibwa pa mukaba wa bindidimbi mu Constitution Hall mu Washington, D.C. mu ngondo mwisambombo wa cidimu cya 1954.