Nkonko idi ilonda eyi nyitudi bapete pa bidi bitangila mudimu wetu wa bwambi. Paanyima paa dibala dya ebi, pawikala anu ne lukonko pa bidi mu cibànzà cya lùntàndalà, swaku ututumine email mu answers@themessage.com.

 

Dyenu dîyì dinudi nwamba bwa diitabuuja didi bishi?

Tudi baswe kwamba ne dyetu dilongesha dya ekeleeziya “dyanyishiibwe” ndifwanyine kwikala Bible, kuumukila ku Genese too ne ku Bwakabuulwibwa. Dyetu dîyì ditudi twamba bwa diitabuuja didi mwa kwambiibwa mu cikoso nenku: Kakwena twitabaayi to anu Kilisto; kakwena mukenji to anu dinanga; kakwena mukanda to anu Bible.

Mêmè nkaadi mwena Kilisto. Ngumu idi pa cibànzà cya lùntàndalà eyi idi menemene ne mushinga kûndì anyi?

Eyo! Bidi bikengela bwa beena Kilisto biitabuuje Dîyì dya Nzambi dyônsò; ke bwa cinyi tutu tuya mu ekeleeziya ne tubala Bibles yetu. Bwa cinyi udi muswe kwitabuuja citupa cya Bible cidi cyamba ne Yesu wakafwa bwa mpekaatu yebe, kadi kulengulula mwakabanga mpekaatu mu Budimi bwa Edena?

Mêmè ndi ngitabuuja ne cînkaadì mubale aci ke bulelela. Mmunyi mûndì mwa kulwa mwena ekeleeziya?

Mubidi wa Kilisto kawena kasumbu anyi dingumba nansha, nenku mushìngà umwepele bwa kwikala cidimba ngwa ne wêwè witabuuje Mukalenge Yesu. Kwikadi waditacisha bwa mikanda yebe ya bumùntù anyi mabeji a kuuja a kudi bukalenge bwa ekeleeziya. Itabuuja wêwè anu Dîyì cyanaana, nenku Mukalenge neatangile bidi bishaala.

Nwênù nudi ekeleeziya anyi?

Twêtù katwena bulongolodi bwa ekeleeziya to, kadi tudi twambulwisha binunu bya ekeleeziya ne mìlìyô ya bantu nkaaya mu buloba bujima pa kubapa bya mudimu pa maalu a ntendeleelu. Mudimu wetu twêtù ngwa kukankamika bantu bwa kuseemenabo pabwîpì ne Mukalenge Yesu mu divwija dya Evanjeeliyo mwikale wa upeteka kudi muntu ne muntu pa buloba bujima.

Ndi njinga kubatiijiibwa. Ngěnzè cinyi mpindyewu?

Pawikala kuyi mwa kupeta muntu kampanda bwa kukubatiiza mu Dînà dya Mukalenge Yesu Kilisto, ututumine email ne mwaba wûdì usanganyiibwa nenku netukutumine dibeji dya mênà a ekeleeziya mu citupa cya buloba cyûdì aci mudibo mwa kukubatiiza mu mushindu udi ukengediibwa. Wavuluka ne, bilondeshile Bible, bidi ne mushinga bwa wêwè kubatiijiibwa mu Dînà dya Yesu, kadi kî mu myânzù ya Taatu, Mwânà, ne Nyuma Mwîmpè to.

Nudi nwela meeji ne ndi mujimine bwalu ndi mwena Katolike anyi cidimba cya dingumba dikwabo dyônsò edi anyi?

Mukalenge Yesu mmwambe ne: “Kulumbulwishanganyi to, bwa kabàlu kukulumbulwisha peebe.” Muntu nansha umwe kêna ne bukookeshi bwa kulumbulwisha lupandu nansha. Yesu wakamba kabidi ne: “Ewu udi witabuuja ne ubatiijiibwa neasungidiibwe; kadi ewu udi kayi witabuuja neapiishiibwe.” Pa nanku kabyena ne bwalu to nansha wêwè mwikale mwena Katolike, Baptiste, anyi mwena Mpenta; pawikala mwitabuuje Mukalenge Yesu Kilisto pa dîbà adi neusungidiibwe.

La Voix de Dieu (VGR) ke cinyi?

La Voix de Dieu, Inc. mmudimu wa bwambi wa buloba bujima udi ulenga mangumba wonso udi mudifile ku ditancisha dya Evanjeeliyo wa Mukalenge Yesu Kilisto. Mushimi wa nzànzànzà wa bya mudimu bitudi twabanyinangana mmayiisha a William Marrion Branham a pacivwaye ne mwoyi makwata pa mikaba ya mêyì, muprofeta wa Nzambi ne mutangadiki mumanya buloba bujima. Mu bitudi twenza mudi MP3 CDs, DVDs, vidéos, software, mikanda, bikandakanda, tukanda tukese, fòtô, mikanda mifundilangana ya maluba, bibànzà bya lùntàndalà.

William Branham ke nganyi, ne mêmè ndi nende ne bwalu kaayi?

Révérend Branham uvwa mutangadiki mumanyike wa baneemeka buloba bujima wâkenza mudimu mu budimi bwa bwambi kuumukila ku ma 1947 too ne mu 1965. Kavwa mwenze anu difikisha dya mìlìyô ya bantu kudi Kilisto nkaayadi to, kadi Nzambi wakashindika mudimu wende wa bwambi ku bishima kabiyi kubala. Mutwangaji ewu neakupe mbwelelu wa mudimu wende wa bwambi.

Piikalabi ne bishima byônsò ebi byakenzeka, mmunyi mûndì mêmè nciyiku muumvwe bamuteela?

Alu ndukonko lwîmpè, ne lutudi twêtù baswe kwela ekeleeziya idibo biitaba kudi bantu bônsò leelu wa Ndaaya ewu eyi. Nzambi’s mmutume muprofeta! Mmunyi mudi bantu bônsò kabayiku babuteeja? S’bivwa bikengela kwikalabo babwakula.

Munudi nutamba kusuminyina pa William Branham mushindu ewu mbwa cinyi?

Bwa kabingila kamwekamwe kavwa Yoshuwa mutambe kusuminyina pa Môsà aku. Môsà uvwa muprofeta wâkatwàla Mukenji wa kudi Nzambi. Mwaneetu Branham mmwenze cintu cimwecimwe aci.

Nkaadi mumonemone bakaji batu baswikakane ne mwine mudimu wenu wa bwambi ewu. Bwa cinyi badi bônsò anu ne nsuki mile biikale kabidi bavwala jipè mile?

Pôlò mmwambe mu 1Kolonto 11.15 ne: “Kadi mukaji yêyè mwikale ne nsuki mile, mbutumbi kudiye: bwalu nsuki yende ayi ke yakamupeebwa bu cibwikilu.” Pôlò mmwambe kabidi ne bidi bikengela bwa bakaji “badilengeje ne mvwadilu wa kalolo…” ne Môsà wakamba ne: “Muntu mukaji kavwadi civwalu cidi cikumbayine muntu mulume to.” Piikalabi ne Bible ngudi ucyamba, pa nanku’s beena Kilisto nebàcĭtàbùùjè.

Ntu nkaadi mwenze dikebulula kampanda kadi kusangana ndambu wa bibànzà bya lùntàndalà biikale bidifile ku dyamba ne bintu bidi Révérend Branham mwambe mbya mafi. Nudi nubapaku bôbò abu dyandamuna kaayi?

Neusangane bibànzà bya lùntàndalà kampanda biikale bidifile ku dijaadikilangana ne cintu kana cyônsò ne bintu byônsò bidi anu bya mafi, nansha Bible mwine. Tudi twêtù tukulomba anu bwa wêwè ujingulule Mukenji utudi bakutwadile ewu ku Dîyì dya Nzambi, kakuyi ku lwanda lwa bwena ludi lupeteka bipeepele ku cikàlwîla elu to. Wavuluka ne, kakutu muntu nansha umwe utubo batambe kunyangila luumu kupita Mukalenge Yesu to. Wêwè mwikale wenza cintu kampanda cya cîmpè, dîbà adi kaayi shaala mwindile bijaanu.

Malongolodi ônsò adi ne byanza biludikila anu mu mpaaya wanyi. Adi akeba anu mfranga.

Tabala umone ne kakwenaku mwaba nansha umwe mu cibànzà cya lùntàndalà eci bwa wêwè kufila dipà kampanda to. Paalwa cikondo cya ne tukaadi ne cyanza cyolola bwa kulomba mfranga, pa dîbà adi cikondo cyǎkùmbanyi bwa mudimu wa bwambi ewu kutwawu ku ntengu. Ewu kawenaku bwa mfranga nansha, udiku mbwa kupetela Yesu Kilisto misuuka.

Ndi muswe nyiile bipite apa; citupa cidi cilonda cidi bishi?

Bible udi wamba ne, “diitabuuja didi difuma ku diteeleja,” ke bwa cinyi tudi tukukankamika bwa wêwè kutungunuka ne diteeleja. Tudi ne mayiisha mapite pa 1.200 makwata pa mikaba ya mêyì miikaleku ya ku’télécharger. kakuyi difuta to. Tudi mwa kukutumina bya mudimu ku poste webe pawikala ne lutatu bwa ku’télécharger ma-fichiers électroniques.


www.branham.org utu utuma ku dituku ne ku dituku ngumu ne majaadiki adi maswikakane ne mudimu wetu wa bwambi. Tudi tukubiikila bwa wikale utwela dîsù ku dituku ne ku dituku ne wikale ubala milubu idi ifumina kudi beena kwitabuuja pa buloba bujima. Udi mufwanyine kupapuka pa kuumvwa bûngì bwa bintu binene bidi Mukalenge Yesu munkaci mwa kwenza mpindyewu mene, mu dituku dya bwena leelu edi.