Usa Ka Propeta?Diha sa Biblia, kanunay ang Dios nagahatud sa Iyang Mensahe ngadto sa mga tawo sa kalibutan pinaagi sa propeta sa maong kapanahonan. Nakigsulti Siya kang Moises pinaagi sa usa ka nagdilaab nga sapinit ug mihatag kaniya og sugo sa pagdala sa mga Hebreohanon kaniadto pagawas sa Egipto. Gihatag kaniadto ang makita nga Haligi nga Kalayo ug ang uban pa nga mga ilhanan aron sa pagpamatuod sa iyang ministerio. Naghatud si Juan Bautista og usa ka Mensahe kaniadto sa pag-andam sa kalibutan alang sa moabotay nga Mesias. Samtang nga ginabautismohan niya si Ginoong Jesus didto sa Suba sa Jordan, usa ka Tingog gikan sa Langit ang nagpamatuod sa sugo ngadto kang Juan sa pagpaila sa Kordero sa Dios, “Kini mao ang akong Anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay.” Mga tuig ang milabay, nadungog na usab ang Tingog sa Ginoo nga nagapakigsulti ngadto sa usa ka propeta sa diha nga nakigsulti Siya kang Pablo pinaagi sa usa ka makapabuta nga Kahayag, ug human niadto gihatagan kini og sugo aron iplastar ang mga kaiglesiahan diha sa kahan-ayan. Sa tibuok Bag-o ug Daang Tugon, wala gayud ang Dios nakigsulti ngadto sa Iyang katawhan nga pinaagi sa usa ka denominasyonhong sistema o sa usa ka relihiyosong organisasyon. Kanunay gayud Siya nga nakigsulti ngadto sa katawhan pinaagi sa usa ra ka tawo: ang Iyang propeta. Ug gipamatud-an Niya kini nga mga propeta pinaagi sa supernatural nga mga ilhanan.

Apan unsa man ang mahitungod sa karong panahon? Nagapadayag pa ba sa gihapon ang Dios sa Iyang Pulong ngadto sa mga propeta? Aduna pa ba sa gihapon ang supernatural nga mga ilhanan? Magpadala pa ba ang Dios og usa ka pang-karong panahon nga propeta ngadto sa kalibutan? Ang tubag mao ang labing tino nga, “Oo!”

Apan unsaon man nato pagkahibalo nga ang propeta nagatungha na? Unsa kaha ang hitsura niya? Unsa kaha siya manglihok? Unsa kaha nga ilhanan ang iyang ihatag kanato? Unsa kaha nga Kasulatan ang iyang katumanan?

Ang mga propeta sa karaang panahon mga maisogon nga mga tawo sa Dios, ug wala gayud nahadlok sa pagbarog batok sa relihiyosong mga organisasyon kaniadto. Sa tinuod, halos kanunay silang gibiaybiay kaniadto sa mga kaparian. Gihagit ni Elias ang relihiyosong mga organisasyon sa iyang panahon, sa pag-ingon kanila kon ilhon ba sa Dios ang ilang halad, o ang sa iya. Nanagpaninggit sila. Nanagpanagna sila. Nanaglukso-lukso sila sa ibabaw sa halaran. Gipangsamaran nila ang ilang mga kaugalingon gamit ang kutsilyo. Apan wala sila dungga sa Dios. Mihangad si Elias ngadto sa Langit ug miingon, “Himoa nga mahibaloan niining adlawa nga ikaw ang Dios dinhi sa Israel, ug nga ako imong alagad, ug nga gibuhat ko kining tanang mga butanga sa imong pulong.” Gitawag niya dayon ang kalayo nga mahulog gikan sa Langit aron sunogon ang maong halad. Si Micheas nga propeta ningbarog kaniadto batok sa Hari sa Israel, ug sa tibuok pundok sa mga saserdote, sa diha nga iyang gibadlong ang Labaw’ng Saserdote nga si Sedechias tungod sa pagpanagna og bakak. Gisagpa ang nawong ni Micheas sa maong Labaw’ng Saserdote ug ang Hari nagpabilanggo kaniya tungod sa pagsulti sa kamatuoran. Bisan si Ginoong Jesus gikadumtan kaniadto sa relihiyosong mga organisasyon sa Iyang adlaw nga ilang gilansang Siya sa krus uban sa labing daotan nga mga kriminal. Kon tinuod man ang kasaysayan, ang usa ka propeta pagadumtan gayud sa modernong denominasyonhong sistema, ug pagamarkahan siya nga usa ka erehes, mini nga propeta, o mas grabe pa. Apan pagadapigan gayud sa Dios ang Iyang alagad.

Kon aduna ma’y usa ka propeta sa niining modernong panahon, unsaon kaha siya pagdawat sa Iglesiang Katoliko? Sa Iglesiang Baptist? Sa Iglesiang Lutheran? Sa unsa man nga denominasyon?

Gisugo ni Ginoong Jesus ang tanan nga nagatoo Kaniya: “Ug kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatoo; Sa akong ngalan pagahinginlan nila ang mga yawa; magasulti sila og mga bag-ong sinultihan; Makakupot sila sa mga bitin; ug kung makainom sila sa butang nga makahilo, dili kini makadaut kanila; pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, ug mangaayo sila.” (Marcos 16:17-18). Tinuod ba kini nga Kasulatan sa karon? Kon kini dili tinuod, kanus-a man diay nawad-an og bisa ang mga Pulong sa Ginoo? Diha sa tibuok Biblia, ang mga propeta nakahimo sa pagpang-ayo sa mga masakiton, sa pagpanghingilin sa mga yawa, ug sa pagpangbuhat og mga milagro. Nagpatindog kaniadto si Moises og bitin nga tumbaga sa atubangan sa mga tawo sa Israel aron nga manga-ayo sila sa maong pinaakan sa malalang mga bitin (Numeros 21:9). Si Naaman, usa ka gamhanan nga Sirianhon, miadto kang Eliseo aron nga mamaayo gikan sa sanla (II Mga Hari 5:9). Sa dihang ang usa ka ulitawo namatay tungod sa iyang pagkahulog gikan sa ibabaw nga tamboanan, gigakos siya ni apostol Pablo ug mibalik ang kinabuhi ngadto sa maong patay na nga lawas (Mga Buhat 20:10). Aduna lamang kita og rekord bahin sa 3½ ka tuig nga kinabuhi sa atong Ginoong Jesus, apan sa pipila niadtong mga tuiga, padayon Niyang giayo ang mga masakiton. Ang mga buta nakakita. Ang mga sanla nangaayo. Ang mga bungol nakadawat sa ilang igdulungog. Ang mga bakol nakalakaw. Ang matag matang sa sakit nangaayo (Mat 4:23).

Gipamatud-an usab sa Dios ang iyang mga propeta sa ubang mga paagi gawas sa pagpang-ayo. Bisan ang pinaka-giampingan nga mga tinago sa kasingkasing nahibutyag ngadto sa niining mga tawo sa Dios. Aduna kaniadto si Haring Nabucodonosor og makapasamok nga damgo, apan dili na niya kini mahinumduman kung bahin ba gyud sa unsa kadto. Gisaysay ni propetang Daniel ngadto sa hari ang maong damgo ug ang propesiya nga nagasunod niini (Dan 2:28). Walay natago kaniadto kang Solomon sa diha nga ang Rayna sa Sheba miduol sa atubangan niya. Puno gayud si Salomon sa Espiritu nga iyang gisulti ngadto sa maong reyna ang mga pangutana nga anaa sa kasingkasing niini bisan nga wala pa sa rayna gipangutana ang mga niini (I Mga Hari 10:3). Gisultihan ni Eliseo kaniadto ang Hari sa Israel mahitungod sa tanang mga plano nga iya sa Hari sa Siria, bisan pa gani ang pribadong mga pulong nga gisulti sulod sa lawak-katulganan niini (II Mga Hari 6:12).

Pinaagi sa kaugalingon Niyang mga buhat, kanunay nga gipakita ni Ginoong Jesus nga kining Espiritu sa pag-ila mao ang Espiritu ni Cristo. Naila Niya ang kinaiya ni Natanael sa dihang miingon Siya, “Tan-awa ang matuod gayud nga Israelinhon, nga kaniya walay limbong!” Ug mipadayon si Jesus nga nagasulti ngadto kang Natanael kon diin siya kaniadto sa dihang nagsugilon si Felipe kaniya mahitungod sa Mesias (Juan 1:48). Pagkakita ni Natanael nga nasayran ni Jesus ang iyang kasingkasing, dihadiha naila niya Siya nga mao ang Cristo. Sa unang higayon nga nakita ni Jesus si Pedro, gisultihan Niya siya sa ngalan sa iyahang amahan, si Jona (JUAN 1:42). Dayon gibiyaan ni Pedro ang tanan-tanan ug misunod ngadto kang Jesus sa nahabilin niyang tibuok nga kinabuhi. Natagbo ni Jesus didto sa atabay ang Samarianhon nga babaye ug gisuginlan ang maong babaye sa mga sala niini kaniadto. Ang unang mga pulong sa maong babaye maoy, “Ginoo, nakita ko nga ikaw usa ka propeta” (Juan 4:19). Ang tanang tulo sa niining mga tawo gikan pa sa nagkalainlaing mga kahimtang sa kinabuhi, pero bisan pa niana ila sa gilayon naila si Jesus sa dihang gipakita Niya ang maong gasa sa pag-ila.

Nahanaw ba kini nga gasa sa diha nga nasulat ang katapusang panid sa Biblia? Kung nangasulat ang kining mga milagro diha sa Biblia, asa na ang mga niini sa karon? Ang propeta para sa karong panahon siguradong pagapanghimatud-an gayud pinaagi sa mga milagro.

Nahikalimot na ba ang Dios sa Iyang katawhan? Mahimo pa ba Niya sa gihapon ang pagpang-ayo sa mga masakiton? Nagapakigsulti pa ba Siya sa gihapon kanato pinaagi sa Iyang mga propeta? Nakita na ba ni kinsa man sa mga propeta ang karong panahon?

Aduna pa ba’y mga propesiya nga matuman pa lang?