Ang Mga Tuig Sa Iyang Pagkabatan-on - SumpayMisugod kadto nga nag-anam og kangitngit ang sulod sa lawak sa ospital, nga daw sa anaa kadto sulod sa mabaga nga mga kakahoyan. Madungog ko ang hangin nga nagahuyop ngadto sa mga dahon, bisan pa daw sa halayo kadto sa kakahoyan. Malagmit nga nadungog mo na ang haguros sa hangin nga nagahuyop sa mga dahon, nga nagapaduol ug nagapaduol kanimo. Nahunahuna ko, “Bueno, kini mao ang nagapaduol na nga kamatayon aron kuhaon ako.” Oh! tagbuon na sa akong kalag ang Dios, misulay ako sa pag-ampo apan dili ako makahimo.

Sa nagaanam nga nagapaduol ang hangin, nagakakusog ug nagakakusog ang tunog niini. Nangagaskas ang mga dahon ug sa kalit lang, mipanaw na ako.

Ingon nga daw sa mibalik na usab ako sa usa ka gamay’ng bata nga nakatiniil, nga nagatindog sa agianan ilalum niadtong mao ra nga kahoy. Nadungog ko ang mao ra nga Tingog nga miingon, “Ayaw gayud pag-inum-inum o pagpanigarilyo.” Ug ang mga dahon nga akong nadungog mao sa gihapon nga daw sa ginahuyop ang kahoy didto niadtong adlawa.

Apan sa niining higayona ang Tingog miingon, “Nagtawag Ako kanimo ug wala ikaw moadto.” Gisulti kadto sa ikatulo ka higayon.

Dayon miingon ako, “Ginoo, kung Ikaw kana, tugoti akong mobalik sa kalibutan pag-usab ug iwali ko ang Imong Maayong Balita bisan gikan sa mga atop sa balay ug sa mga suok sa kadalanan. Sultihan ko ang tanan nga tawo bahin niini!”

Human sa maong panan-awon, nakaplagan ko nga nagbati ako og pag-ayo nga wala ko sukad nabati. Ang akong surgeon atua pa sa gihapon sulod sa bilding. Miabot siya ug mitan-aw kanako ug nahingangha. Mitan-aw siya nga abi niya nga patay na ako, unya miingon siya, “Dili ako usa ka tawo nga nagasimba, hanas na ako sa pagka-doktor, apan nasayod ako nga gibisita sa Dios kining bataa.” Nganong nasulti man niya kadto, wala ako kahibalo. Wala na’y usa nga nagsulti og unsa man mahitungod niadto. Kung nahibaloan ko lang kaniadto kung unsa ang nahibaloan ko karon, mibangon na ako siguro niadtong higdaanan nga nagasinggit og Dalaygon ang Iyang Ngalan.

Human sa pipila ka adlaw gitugotan na ako nga makapauli sa balay apan may sakit pa ako sa gihapon ug napugos nga mogamit og antipara sa akong mga mata tungod sa astigmatismo. Bulog ang akong ulo pagmotan-aw ako og unsa mang butang sa makadiyut.

Misugod ako sa pagpangita ug aron makaplagan ang Dios. Mibalhin-balhin ako og simbahan, sa pagpaninguha nga makakaplag og lugar diin adunay usa ka kinaraan nga pagpanawag didto sa altar. Ang subo nga bahin niadto mao nga wala ako’y nakita ni usa.

Miingon ako nga kung usa lang ako ka Cristohanon, mamahimo gyud ako nga usa ka tinuod. Ang ministro nga nakadungog kanako mihatag og komentaryo sa pag-ingon, “Karon dodong Billy, nagasugod ka na sa pagkapanatiko.” Miingon ako nga kung magkaaduna man ako og relihiyon, gusto ko nga mabati gyud kini pagmoabot kini, sama lamang sa gibuhat kaniadto sa mga tinun-an.

Oh dalaygon ang Iyang Ngalan. Sa kadugayan nagkaaduna ako og relihiyon ug aduna ako niini sa gihapon, ug pinaagi sa Iyang tabang, padayon akong aduna niini.

Usa ka gabii niana giuhaw ako alang sa Dios ug alang sa usa ka tinuod nga kasinatian mao nga migawas ako didto paadto sa karaan nga pasilunganan sa luyo sa balay ug misulay sa pag-ampo. Dili ako kabalo niadto kung unsaon sa pag-ampo mao nga misugod lamang ako sa pagpakig-estorya ngadto Kaniya sama sa ginabuhat ko nga pagpakig-estorya kang kinsa man. Sa kalit lang adunay miabot nga usa ka Kahayag sa maong pasilunganan ug miporma kini og usa ka krus ug ang Tingog nga gikan sa maong krus misulti kanako sa pinulongan nga dili ko masabtan. Dayon mihawa Kini. Natangaan ako. Sa naalinaw-nawan na ako miampo ako, “Ginoo kung Ikaw kana, balik Ka kon mahimo ug makigsulti Ka kanako pag-usab.” Sukad nga nakapauli na ako sa balay gikan sa ospital nagabasa na ako sa Biblia ug nabasa ko diha sa I Juan 4, “Mga hinigugma, dili ninyo pagtoohan ang tanan nga mga espiritu, kondili sulayi sila kun iya ba sila sa Dios.”

Nasayod ako nga espiritu ang nagpakita kanako ug sa diha nga miampo ako mipakita kini pag-usab. Dayon gibati ko nga daw sa adunay usa ka libo ka libra ang gisakwat gikan sa akong kalag. Milukso ako ug midalagan ngadto sa balay ug daw sa nagadalagan ako niadto sa hangin.

Nangutana si Mama, “Bill, unsa ma’y nahitabo kanimo?” Mitubag ako, “Wala ako kabalo pero sigurado ako nga nagbati ako og maayo ug kagaan.” Dili na ako makapabilin pa og dugay sa balay. Kinahanglan ko nga mogawas ug modagan.

Nahibalo ako dayon nga kung gusto sa Dios nga mowali ako, pagaayohon Niya gayud ako. Busa miadto ako sa usa ka simbahan nga nagatoo diha sa pagpangdihog og lana ug naayo ako sa gilayon. Nakita ko dayon nga ang mga tinun-an kaniadto adunay butang nga kadaghanan sa mga ministro wala niana sa karon. Bautismado sa Espiritu Santo ang mga tinun-an kaniadto ug busa makapang-ayo sila sa masakiton ug nagapangbuhat og gamhanang mga milagro diha sa Iyang Ngalan. Busa misugod ako sa pag-ampo para sa bautismo sa Espiritu Santo ug naangkon ko kini.

Usa ka adlaw mga unom ka bulan human niadto, gihatag kanako sa Dios ang pangandoy sa akong kasingkasing. Nakigsulti Siya kanako diha sa usa ka dakung Kahayag, nga ginasultihan ako nga magwali ug iampo ang mga masakiton ug ayohon Niya sila bisan unsa pa nga balatian ang aduna sila. Misugod ako sa pagpangwali ug gibuhat ang kon unsay gisulti Niya kanako nga pagabuhaton. Oh higala, dili ko man lang masugdan sa pagsulti kanimo kung unsa na ang tanan nga nahitabo: Ang buta nga mga mata nakakita. Ang mga bakol nakalakaw. Nangaayo ang mga kanser, ug tanan na nga matang sa mga milagro ang nangahimo.

Usa ka adlaw didto sa tiilan sa Spring Street, sa Jeffersonville, Indiana, human niadtong duha ka semana sa rebaybal, nagapangbautismo ako og 130 ka mga tawo. Mainit kadto nga adlaw sa Agosto ug adunay mga 3,000 ka mga tawo ang atua didto. Sa diha nga bautismohan ko na niadto ang ika-17 nga tawo og sa kalit lang akong nadungog kadtong malinawon, diyutay’ng Tingog na usab ug misulti kini, “Hangad ka.” Ang kawanangan daw sama sa tumbaga niadtong mainit nga adlaw sa Agosto. Wala kami niadto og unsa man nga ulan sulod sa mga tulo na ka semana. Nadungog ko ang Tingog pag-usab, ug dayon sa ikatulo na usab ka higayon miingon kini “Paghangad.”

Mihangad ako ug adunay miabot gikan sa kawanangan ang usa ka daku og mahayag nga bitoon, nga ako nang nakita kaniadto sa makadaghang higayon apan wala ko lang kini mahisgotan kaninyo. Sa makadaghan akong gisultihan ang mga tawo kaniadto mahitungod sa pagpakita niini ug kataw-an lamang nila ug moingon, “Bill, imahinasyon mo lang kana. O tingali nagdamgo ka lang.” Apan dalaygon ang Dios, niadtong higayona Iyang gihimo mismo ang Iyang Kaugalingon nga makita sa tanan, tungod kay nagpaduol kaayo kadto kanako nga dili na gani ako makahimo sa pagsulti. Human sa pipila ka segundos ang milabay misinggit ako ug daghan sa mga tawo ang mihangad ug nakita ang maong bitoon diha mismo sa ibabaw kanako. Daghan ang nangakuyapan samtang ang uban nanggisiyagit ug ang uban nanggidagan palayo. Dayon ang bitoon mibalik ngadto sa kawanangan ug ang dapit diin kini mibiya mga kinse ka tiil kuwadrado kadto ug kini nga dapit nagpadayon nga nagalihok-lihok ug nagatuyok-tuyok nga bahin o nga daw sa mga balud nga nagakalukot. Adunay naporma niining dapita og usa ka gamay’ng puti nga panganod ug ang maong bitoon gidawat sa niining gamay’ng panganod.

Sama ni Juan nga Bautista, ang maong propeta gipanghimatud-an diha sa mga tubig sa Pagbautismo.