Nagaingon ang Biblia, “Busa ang pagtoo nagagikan sa pagpatalinghug, ug ang pagpatalinghug sa pulong sa Dios.” (Mga Taga-Roma 10:17). Sa sige mo nga pagpatalinghug sa Pulong, mas mosamot nga madungagan ang imong pagtoo. Ang mosunod nga mga wali mga tipik lamang sa gatusan nga aduna kami nga mahimo mong magamit.