Ang mosunod mao'y pipila ka mga pangutana nga among nadawat mahitungod sa among ministerio. Kon, human sa pagbasa niini, aduna sa gihapon imong pangutana mahitungod niining website, palihog padalhi kami og email sa answers@themessage.com.

 

Unsa man ang inyong ginapahayag nga pagtulon-an?

Maipahayag namo nga ang among "opisyal" nga pagtulon-an sa simbahan mao lamang ang Biblia, nga gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag. Ang among ginapahayag nga pagtulon-an mahimong pamub-an nga sama niini: Wala’y laing kredo kondili si Cristo; wala’y laing balaod kondili gugma; wala’y laing libro kondili ang Biblia.

Usa na ako ka Cristohanon. Importante pa ba ang mga sulod niining website sa ako?

Oo! Kinahanglan toohan sa mga Cristohanon ang tibuok Pulong sa Dios; mao kana kon nganong nagasimba kita ug ginabasa ang atong mga Biblia. Nganong toohan man nimo kanang bahin sa Biblia diin nga si Jesus namatay alang sa imong mga sala, ug ibalewala kung giunsa pagkasugod sa sala didto sa Tanaman sa Eden?

Nagatoo ako nga ang nabasa ko mao ang kamatuoran. Unsaon ko man sa pag-apil?

Dili kulto o denominasyon ang Lawas ni Cristo , ug ang bugtong nga kinahanglanon aron mamahimong miyembro niini mao ang pagtoo kang Ginoong Jesus. Ayaw kabalaka nga kinahanglan mo pa magpakita og ilhanan o magpirma pa og mga papeles nga ginapangayo sa pangagamhanan sa simbahan. Toohan mo lang ang Pulong, ug ang Ginoo na'y mobuhat sa tanan.

Usa ba kamo ka iglesia?

Dili kami usa ka iglesiang organisasyon, apan nagatabang kami sa mga linibo nga mga kaiglesiahan ug minilyon nga mga indibiduwal sa tibuok kalibutan pinaagi sa paghatag og mga materyal alang sa pagtoo. Misyon namo nga mapadasig ang mga tawo nga dugang pa nga mahiduol ngadto kang Ginoong Jesus pinaagi sa pagsiguro nga ang Iyang Ebanghelyo makaabot sa tanang tawo sa kalibutan.

Gusto ko nga mabautismohan. Karon unsa ma'y buhaton?

Kon dili ka makakita og tawong magbautismo kanimo sa Ngalan ni Ginoong Jesus Cristo, padalhi kami og email uban ang imong lokasyon ug padalhan namo ka og listahan sa mga simbahan nga duol sa imong lugar nga mahimong magbautismo kanimo sa hustong bautismo. Hinumdumi, importante gayud sumala sa Biblia nga mabautismohan ka sa Ngalan ni Jesus, ug dili sa mga titulo sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.

Sa hunahuna n'yo ba nga dili na ako maluwas tungod kay usa ako ka Katoliko o miyembro sa usa ka lain nga denominasyon?

Nag-ingon si Ginoong Jesus, "Dili kamo maghukom, aron dili kamo pagahukman." Walay tawo nga adunay katungod nga maghukom bahin sa kaluwasan. Nag-ingon usab si Jesus, “Ang motoo ug magpabautismo maluwas; apan ang dili motoo pagahukman sa silot.” Busa dili igsapayan kon usa man ikaw ka Katoliko, Baptist, o Pentecostal; kon nagatoo ka kang Ginoong Jesus Cristo nan maluwas ka.

Unsa man ang Voice Of God Recordings (VGR)?

AngVoice Of God Recordings, Inc. usa ka inter-denominasyonal nga ministerio nga napahinungod ngadto sa pagpakaylap sa Maayong Balita ni Ginoong Jesus Cristo. Ang nag-unang kakuhaan sa mga materyal nga among ginapang-apod-apod mao ang mga narekord nga mga wali ni William Marrion Branham, usa ka propeta sa Dios ug inila nga pangtibuok kalibutan nga ebanghelista. Kauban sa among ginapang-apod-apod mao'y mga MP3 CD, mga DVD, mga video, software, mga libro, mga magasin, mga basahon, mga retrato, mga sulat-balita, ug mga website.

Kinsa man si William Branham, ug unsa ma'y kaayohan nga iyang mahimo kanako?

Si Reverend Branham usa ka ebanghelistang inila sa tibuok kalibutan nga ma'y ministerio sa pagsangyaw gikan niadtong mga 1947 hangtud sa 1965. Dili lang nga minilyon ang giagak niya ngadto kang Cristo, kondili gipamatud-an gayud sa Dios ang iyang ministerio pinaagi sa dili-maihap nga mga milagro. Kini nga link ang magahatag kanimo og pasiuna bahin sa iyang ministerio.

Kung tinuod gayud nga nahitabo kining tanan nga mga milagro, ngano man nga wala ko'y nadunggan bahin kaniya?

Usa kana ka maayo nga pangutana, ug usa nga mao'y gusto namo nga ipangutana sa tanang kinabag-an nga kaiglesiahanan sa karon. Nagpadala ang Dios og usa ka propeta! Nganong wala man ang tanan nagahisgot og bahin niini? Kinahanglan gayud nila kini pagahisgotan.

Nganong inyo man ginahatagan og kamahinungdanon kaayo si William Branham?

Sa mao rang hinungdan nga si Josue naghatag og kamahinungdanon kaayo ngadto kang Moises. Si Moises usa ka propeta kaniadto nga nagdala og usa ka Mensahe gikan sa Dios. Ingon niana usab ang gihimo ni Igsoong Branham.

Nakita ko ang mga kababayen-an nga kauban sa inyong ministerio. Nganong tanan man sila hataas ang buhok ug nagsul-ob og hatag-as nga mga sayal?

Nag-ingon si Pablo diha sa I Mga Taga-Corinto 11:15: “Apan kong ang babaye may buhok nga hataas, kana usa ka himaya kaniya; kay ang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong.” Nag-ingon usab si Pablo nga ang kababayen-an angayan nga “managdayandayan sa ilang kaugalingon sa bisti nga mahiangay uban ang kaligdong…” ug nag-ingon si Moises, “Ang babaye dili magsul-ob og bisti nga iya sa lalake.” Kung ginaingon kini sa Biblia, kung ingon-ana toohan gayud kini sa tinuod nga mga Cristohanon.

Naghimo ako'g pipila ka mga pagtuki ug nakaplagan ko nga ma'y pipila ka mga website nga napahinungod aron ipa-pasayup ang mga butang nga gisulti ni Reverend Branham. Unsaon man ninyo pagtubag sa mga niini?

Siguradong ma'y makita g'yud ka og mga website nga napahinungod aron sa pagpasayup sa bisan unsa nalang ug tanan na, apil na ang Biblia. Ang gusto lang namo nga imong desisyonan pinaagi sa Pulong ang Mensahe nga among gipresentar kanimo ug dili pinaagi sa mga sulti-sulti nga sayon lang makita sa internet. Hinumdumi, wala na'y laing uban pa nga gitumotumoan niini gawas kang Ginoong Jesus. Pag-aduna ka'y butang nga matarung nga ginahimo, nan magpaabot g'yud ka og mga pagsaway.

Ang tanang mga organisasyon nakasulod na ang ilang mga kamot sa akong bulsa. Kanunay na lang may kalabutan sa kwarta.

Mahimatikdan mo nga walay bisan usa nga dapit niining website nga nagapangayo og donasyon. Pagmoabot ang panahon kon diin magpakilimos na kami og kwarta, kung ingon-ana miabot na ang panahon nga undangon na kini nga ministerio. Dili kini mahitungod sa kuwarta, kini mahitungod sa pag-agak og mga kalag ngadto kang Jesus Cristo.

Gusto ko nga makakat-on pa og dugang; unsa ma'y sunod nga lakang?

Ang Biblia nag-ingon, “ang pagtoo nagagikan sa pagpatalinghug,” mao nga ginadasig namo ikaw sa pagpadayon sa pagpaminaw. Aduna kimi og sobra sa 1,200 nga narekord nga mga wali aron libre nga i-download. Mahimo namo ikaw padalhan og mga materyal gamit ang koreyo kon aduna ka'y problema sa pag-download og mga electronic file.


Angwww.branham.org adlaw-adlaw nga nagabalita ug nagamantala sa mga testimonyo nga may kahilambigatan sa niining among ministerio. Ginadapit namo ikaw nga bisitahon kami adlaw-adlaw ug mabasa mo ang mga report sa mga magtotoo sa tibuok kalibotan. Mahingangha ka sa daghan kaayong halangdong mga butang nga ginapangbuhat ni Ginoong Jesus mismo karon, sa niining modernong panahon.