Materyal


Aduna kami og sobra sa 1,200 nga mga wali nga mahimong i-download diha sa audio o sa teksto nga format. Uban sa orihinal nga Ingles, among naihubad ang maong mga wali ngadto sobra sa 70 ka pinulongan.

PAGMO-DOWNLOAD OG MGA WALI

Aduna kami og 50 ka mga opisina sa nagkalainlaing mga nasud ug ginatus ka mga buhatan nga nagapang-apod-apod sa tibuok kalibutan. Palihog sulatan ang form sa ubos kon dili kamo makag-download sa mga wali. Mahimong idangup namo ang imong hangyo ngadto sa among pinakaduol nga buhatan sa pagpang-apod-apod o ipadala namo sa imo diretso pinaagi og koreyo.


 
Form Sa Paghangyo Og Materyal
 


*Kinahanglan Sulatan