Hangyo Nga Gustong Iuban Sa Pag-ampo

Oo, hugot ang among pagtoo nga ang mao ra nga Jesus Cristo nga naghimo'g mga milagro duha-ka-libo ka tuig na ang milabay sarang makahimo sa mao ra sa gihapon nga mga butang sa karon. Palihog sulati ang form nga anaa sa ubos kung gusto mong ubanan ka namo sa pag-ampo. Hangyo namo nga padalhan mo kami sa imong testimonyo pag-gitubag na sa Ginoo.


Marcos16:17-18

Ug kining mga ilhanan magauban sa mga motoo; sa Akong Ngalan pagahinginlan nila ang mga yawa; magasulti sila og mga bag-ong sinultihan; Makakupot sila sa mga bitin; ug kung makainom sila sa butang nga makahilo, dili kini makadaut kanila; pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, ug mangaayo sila.

 

Juan 14:12-14

Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, Ang nagatoo kanako, magabuhat sa mao usab nga mga buhat nga gibuhat ko; ug pagabuhaton niya ang labaw pa niini; kay ako moadto sa akong Amahan. Ug bisan unsang butanga nga pagapangayoon ninyo sa akong ngalan, akong pagabuhaton, aron ang Amahan pagahimayaon sa Anak. Kung kamo mangayo bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhaton kini.

 

I Pedro 2:24

Nga siya sa iyang kaugalingon mao ang nagdala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ibabaw sa kahoy, aron kita, nga nangamatay na ngadto sa sala, mabuhi ngadto sa pagkamatarung: pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo.

Form Sa Hangyo Kon Gustong Iuban Sa Pag-ampo


*Kinahanglan Sulatan