Ang Sinugdanan“Sa diha nga gipanganak ako sulod sa usa ka gamay’ng payag didto sa Kentucky, ang Manulonda sa Ginoo misulod agi sa bintana ug nagtindog didto. Aduna niadto og usa ka Haligi nga Kalayo.”

Pasugod pa lang niadto nga ginalahus sa kaadlawon ang kangitngit sa mabugnaw nga kawanangan niadtong Abril. Ang nag-inusara, nga kahoy’ng bintana giablihan pataas aron nga ang sidlak sa kabuntagon mosulod ngadto sa gamay nga usa ra-ka-lawak nga payag. Ang usa ka robin nga langgam nga nagtugdon didto sa luyo sa bintana daw sa labi ka madasigon niining buntaga ug nagaawit kutob sa iyang mahimo. Sulod sa maong payag, usa ka batan-on pa nga si Charles Branham nagsuksuk sa iyang mga kamot diha sa iyang bag-ong paris nga ober-ol ug nagsud-ong sa iyang 15 anyos nga asawa. “Atong pagatawgon ang iyang ngalan nga William,” ang ingon sa maong amahan.

Pasulod sa bintana miabot ang usa ka supernatural nga Kahayag. Milibot ang maong Kahayag sa tibuok lawak ug mipaibabaw sa higdaanan kon diin didto ang maong bata nga bag-ohay lang natawo. Kini ang mao ra nga Kahayag nga nagdala kaniadto sa mga anak sa Hebreohanon pagawas sa Egipto. Kini ang mao ra sa gihapon nga Kahayag nga natagbo ni Pablo didto sa iyang dalan paingon sa Damasco. Ug mopadayon Kini sa paggiya sa niini nga gamay’ng masuso aron tawgon ang Pangasaw-onon ni Cristo pagawas sa Kalibutan. Kana nga Kahayag walay lain kondili mao ang Manulonda sa Ginoo, ang Haligi nga Kalayo; ug sa usa na usab ka higayon mipakita Kini ngadto sa tawo.

Ug sulod didto, sa niining gamay nga trosong payag, niadtong buntag sa ika-6 sa Abril, giablihan sa mananabang ang bintana aron nga ang kahayag modan-ag sa sulod para nga makita ni Mama ug Papa kung unsay akong hitsura. Dayon usa ka Kahayag nga sama sa unlan ang gidak-on ang nagtuyoktuyok agi sa bintana. Kini nagalingin palibot sa kon diin ako kaniadto, ug mipaubos sa higdaanan. Pipila sa mga taga-didto sa bukid nga mga tawo ang atua didto. Nanaghilak sila.

Ang maong kabus nga balay atua didto sa kabungtoran sa habagatang Kentucky, duol sa gamay nga lungsod sa Burkesville. Ang petsa niadto Abril 6, 1909. Ang mao nga bata maoy una sa napulo nga mga anak nga natawo ngadto kang Charles ug Ella Branham.

Wala magdugay mibisita na usab ang Manulonda sa Ginoo kang batan-ong William Branham.

Sa bata pa siya kaniadto, nakigsulti kaniya ang Manolunda sa unang higayon, nga nagaingon nga siya manimuyo sa iyang kinabuhi duol sa siyudad nga gitawag og New Albany. Mipauli siya sa ilang balay ug gisultihan ang iyang inahan sa kung unsay nahitabo. Sama sa ubang inahan, wala niini kaayo gihunahuna ang maong estorya ug gipakatulog siya didto sa higdaanan aron nga mapakalma siya sa iyang kahadlok. Duha ka tuig human niadto, namalhin ang iyang pamilya ngadto sa Jeffersonville, Indiana, pipila lang ka milya gikan sa habagatang bahin sa siyudad sa Indiana nga mao ang New Albany.

Nakig-estorya na usab ang maong Manulonda ngadto sa batan-ong propeta pipila lang ka mga tuig human niadto. Usa kadto ka malinawon nga adlaw sa Septyembre nga ang mainit nga sidlak sa adlaw nagalahus ngadto sa mabulukon nga mga dahon sa tingdagdag. Nagatakiang ang mao nga bata nga ginadala ang duha ka balde sa tubig didto sa dalan pauli. Usa ka anungal ang gihikot ilalum sa iyang samdan nga tiil aron dili kini mahugawan. Milingkod siya aron sa pagpahulay ilalum sa landong sa usa ka taas nga alamo nga kahoy. Nagadagayday ang mga luha gikan sa iyang mga mata sa diha nga nagahilak siya tungod sa iyang kawala’y-palad: Ang iyang mga higala nangalingaw sa ilang mga kaugalingon sa pagpamingwit didto sa ilang lugar, ug nabilin siya nga nagasag-ob og tubig para sa iyang papa. Sa kalit lang, misugod og tuyok ang hangin diha sa kahoy nga ibabaw kaniya. Gitrapuhan niya ang iyang mga mata ug mitindog siya. Nadungog niya ang kasikas sa mga dahon nga ginahuyop sa hangin…apan wala man maghangin. Gihangad niya, ug sa tungatunga sa itaas sa maong alamo nga kahoy, may butang nga nagahuyop sa mala nga mga dahon niini.

Sa kalit lang misulti ang usa ka Tingog, “Ayaw pag-inum-inum o pagpanigarilyo o paghugawan ang imong lawas sa unsa mang paagi, adunay buluhaton nga gikasangon alang kanimo nga pagabuhaton mo pag-hamtong ka na.” Sa kalisang gibuy-an sa maong pito-ka-tuig nga bata ang iyang mga balde ug midalagan ngadto sa iyang inahan.

Sama kang propeta Samuel, nakigsulti na pud ang Dios ngadto sa usa ka bata.

Pipila ka mga semana human niadto, nagdula siya og mga holen kauban ang iyang mas manghud nga igsoon. Usa ka talagsaon nga pagbati ang miabot kaniya. Milantaw siya didto sa Suba sa Ohio ug nakita niya ang maanindot nga tulay. Napulog-unom ka tawo ang nangahulog nga nangamatay samtang nga gitulayan ang maong suba. Nakita sa maong batang propeta ang una niyang panan-awon. Gisultihan niya ang iyang inahan, ug gisulat sa inahan ang iyang gisugilon. Milabay ang mga tuig, 16 ka mga lalaki ang nangahulog og nangamatay kini samtang nga ang Second Street nga tulay sa Louisville, Kentucky ginatukod kaniadto ibabaw sa Suba sa Ohio.

Ginapakita na sa Ginoo ngadto kaniya ang mga panan-awon mahitungod sa umalabot. Ug sama gayud sa mga propeta nga nauna kaniya, wala gayu’y pagkapakyas ang maong mga panan-awon.