Ang Mga Tinago Nga GipadayagSa sinugdan sa ministerio ni Igsoong Branham klaro niadto nga ang denominasyonhong sistema gitukod aron sa pagpalambo sa relihiyosong mga organisasyon, ug dili ang tinuod nga Ebanghelyo. Mitoo si Igsoong Branham sa Biblia nga Pulong sa Pulong, ug dili makigkompromiso, bisan pa kon kini nangahulogan nga igasalikway siya sa iyang mga kauban sa ministerio, mga higala, o pamilya.

Samtang nga miyembro pa siya sa Missionary Baptist Church, giingnan siya kaniadto sa pag-ordena og mga babaye nga mga ministro. Apan, nasayod gayud siya sa Kasulatan. Klaro nga nagaingon ang I Timoteo 2:12, “Kay dili ako motugot nga ang babaye magpanudlo, o magbuot sa mga lalaki, kondili magpakahilum lamang siya,” ug nagaingon ang I Mga Taga-Corinto 14:34, “Ang mga babaye kinahanglan magpakahilum sulod sa mga iglesia; kay wala itugot kanila ang pagsulti…” Dili kini nga batok siya sa mga babaye, apan tuman ka klaro ang Biblia mahitungod sa maong hilisgutan. Sa dihang gihatag ang maong katapusang sugyot, dili niya mahimong mouyon-uyon busa gibiyaan niya ang maong simbahan.

Dili lang kadto ang Kasulatan nga bug-os ginabaliwala sa mga denominasyon. Gipadayag kaniadto sa Ginoo kang Igsoong Branham ang kamatuoran mahitungod sa bautismo. Unsa man nga mosugo si Jesus og, “Busa panlakaw kamo, ug panudloan ninyo ang tanang mga nasud, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo,” bisan pa nga ang matag bautismo nga narekord sa Biblia diha man sa Ngalan ni Jesus? Gisugo ni apostol Pedro diha sa Mga Buhat 2:38 nga maghinulsol ug managpabautismo sa Ngalan ni Jesus Cristo. Ang mga Kasulatan nagapamuhat diha sa hingpit nga panaghiusa, apan nagkinahanglan kini og usa ka propeta aron sa pagbutyag niining tinago: “Amahan” dili kana usa ka ngalan, “Anak” dili kana usa ka ngalan, ug “Espiritu Santo” dili kana usa ka ngalan. Sama lang nga ang usa ka tawo maoy amahan sa iyang mga anak, nga anak sa iyahang mga ginikanan, ug igsoon usab nga lalaki sa iyahang mga igsoon, apan ang iyang ngalan dili “amahan,” “anak,” o “igsoon.” Amahan, Anak, ug Espiritu Santo mga titulo alang sa Ngalan nga Jesus Cristo. Ang Mateo 28:19 ug ang Mga Buhat 2:38 hingpit gayud nga nagkasinabut.

Bisan gani ang orihinal nga sala didto sa Tanaman sa Eden gipadayag, dili ingon nga pag-kaon sa prutas, kondili usa ka butang nga mas daotan. Sa unsa mang paagi nga ang pagkaon og usa kabuok nga prutas ang magpadayag sa gilayon kang Adan ug Eva nga mga hubo diay sila? Klarong dili gayud kini masabtan. Unsa ma’y kahilambigitan sa usa ka mansanas sa pagkahubo? Klaro kaayong gipadayag sa maong propeta sa Dios kini nga tinago.

Kinsa ba ang mga manulonda nga gipamulong diha sa Pinadayag kapitulo 2 ug 3? Mahimong nadungog mo na ang ilang ngalan.

Kinsa ba ang misteryosong mga nagsakay sa kabayo diha sa Pinadayag kapitulo 6? Aduna sila og usa ra ka importante kaayong butang nga pare-pareho kanila.

Nahisgotan ba ang Estados Unidos diha sa Basahon sa Pinadayag?

Kinsa ba ang mga maluwas nga 144,000 diha sa kapitulo 7?

Kinsa ba ang maong dakung bigaon diha sa kapitulo 17? Kung kinsa siya ug ang tanan niining mga tinago nangapadayag diha sa Mensahe sa niining gamhanang propeta nga pinadala gikan sa Dios.

Dili lamang nga dili-maihap nga mga milagro ang nagasunod niining tawhana, kondili ang mga tinago nga gitago diha sa Biblia sa tanang mga kapanahonan nangapadayag usab diha sa iyang ministerio. Klaro kaayo nga kining propeta maoy katumanan sa daghang mga Kasulatan kay sa Malaquias 4 lamang.

Pinadayag 10:7: Apan sa mga adlaw sa tingog sa ikapitong manolunda, sa diha nga siya buot magtingog, unya ang tinago sa Dios matuman na, sumala sa iyang gipahibalo ngadto sa Iyang mga ulipon nga mao ang mga propeta.

Usa ka Tingog nga nagapanawagan ngadto sa kalibutan aron sa paggawas gikan sa mga denominasyon ug aron mangbalik ngadto sa orihinal nga Pulong sa Dios. Ang matag usa kanato aduna og mao rang kahigayonan nga anaa kaniadto si Pedro, Santiago, ug Juan. Aduna kita og maong kahigayonan aron nga maapil sa pipila ka mga pinili sa Dios nga dili mangyukbo ngadto sa relihiyoso nga mga organisasyon sa niining adlaw.

Ang Balaang Kasulatan nagapangrekord sa mga kinabuhi ug mga binuhatan sa mga tawo kinsa nagalakaw kauban sa Dios ug mga dinihogan sa Iyang Espiritu nga ilang gipahayag ang MAO KINI ANG GINAINGON SA GINOO, ug ang ilang mga pulong gipamatud-an pinaagi sa dili-masayup nga mga ilhanan ug mga katingalahan. Sila ang mga propeta sa Dios, ug ang Tingog sa Dios para sa ilang henerasyon.

Lahi na ba ang mga panahon karon kay sa kung unsa kini kaniadto sa dihang dinhi pa si Jesus? Mga relihiyosong lider kadto ang nagpalansang Kaniya. Ang mga tinun-an kaniadto usa lamang ka minoridad sa maong usa ka dakung relihiyosong sistema. Gipangsalikway sila, gipangbiaybiay, ug sa katapusan gipangpatay tungod sa pagbarug nila batok sa denominasyonhong sistema sa kadaghanan. Mahimong dili kita mapatay tungod sa atong mga ginatoohan karon, apan sigurado gyud kitang ginalutos. Sama kaniadto sa mga Fariseo ug mga Saduceo, dili nila mailimud ang mga milagro nga nagasunod sa ministerio ni Igsoong Branham busa migamit sila og ubang mga pag-atake. Madungog ninyo tingali nga siya matud nila usa kono ka mini nga propeta, lider sa usa ka kulto, o mas grabe pa. Sa pagkatinuod, usa siya ka mapainubsanon nga tawo sa Dios nga malig-on nga nagbarug batok sa hugot nga pagpangduminar nga aduna ang mga denominasyon ug mga kulto sa katawhan sa Dios. Giatake nila si Jesus diha sa mao ra nga paagi sa dihang ningbarug Siya batok sa ilang mga dogma ug mga tradisyon.

Gipasidunggan sa Dios si Igsoong Branham sa pagtoo niya sa matag Pulong sa Biblia, ug gigamit sa Dios ang iyang ministerio aron sa pag-agak sa minilyon nga mga kalag ngadto kang Jesus Cristo. Karon, ang Tingog sa Ikapitong Manulonda nagatingog sa ingon ka kusog sama sa kung unsa Kini kaniadto. Mga duha ka milyon ka mga tawo sa tibuok kalibutan ang nagatoo sa Mensahe ni Igsoong Branham. Kini tingali usa ra ka gamay nga minoriya sa duha ka bilyon nga nag-angkon nga mga Cristohanon, apan kanus-a ba nga ang mga katawhan sa Dios dili usa ka minoriya?

May sobra sa 1,200 ka narekord nga mga wali nga ang sulod niini mao ang Tingog nga gipropesiya diha sa Pinadayag 10:7 nga moabot. Ang matag usa sa niining mga wali nagaabli og dugang pa nga mga tinago sa Dios. Kana nga Tingog mahimo mong maangkon kung andam ka sa pagpatalinghug Niini.

 

ANG PAGDESISYON ANAA RA KANIMO

Wala ni usa ka higayon nga ako nagdala og mensahe ngadto sa katawhan aron nga sila magasunod kanako, o moapil sa akong iglesia, o magsugod og pipila ka mga panagtigum ug organisasyon. Wala gayud ako nagbuhat niana ug dili magabuhat niana karon. Ako wala’y kaikag nianang mga butanga, apan ako aduna’y kaikag sa mga butang sa Dios ug sa katawhan, ug kung makahimo lamang ako og usa ka butang ako matagbaw na. Kanang usa ka butang mao nga makit-an nga nahibarug ang usa ka matinud-anon nga espirituhanong relasyon tali sa Dios ug sa tawo, kon diin ang mga tawo mahimong bag-ong mga binuhat diha kang Cristo, nga puno sa Iyang Espiritu ug nagkinabuhi nga nahiuyon sa Iyang Pulong. Ako magadapit, magahangyo ug magapasidaan sa tanan sa pagpaminaw sa Iyang tingog niining panahona, ug itugyan ang inyong mga kinabuhi sa hingpit gayud ngadto Kaniya, maingon nga ako nagasalig sulod sa akong kasingkasing nga ako nang nahitugyan ang tanan kanako ngadto Kaniya. Ang Dios magapanalangin kaninyo, ug hinaut nga ang Iyang pag-abot magalipay sa inyong kasingkasing.

Rev. William Marrion Branham

 

 

 

Para sa dugang pa nga kasayuran mahitungod sa Ministerio ni Reverend William Marrion Branham ug unsaon sa pagpakabaton sa iyang mga wali,
palihug og kontak:

THEMESSAGE.COM

P.O. Box 950
Jeffersonville, IN 47131, USA
812-256-1177