Ang Haligi Nga KalayoKanunay nga ginahulagway ni Igsoong Branham ang Haligi nga Kalayo nga maoy nagpamatuod sa iyang ministerio. Atua Kini niadtong natawo siya, nakita sa linibo ka mga tawo didto sa daplin sa Suba sa Ohio, ug ingon nga nagsunod kaniya bisan asa siya miadto. Niadtong 1950 kini nga parehong gihatag sa Ginoo ngadto sa mga magtotoo ug sa mga dili-magtotoo ang di-malalis nga pagpamatuod nga kining Haligi nga Kalayo nagauban gayud sa maong propeta.

Gabii kadto nga naputos sa kontrobersiya didto sa Sam Houston Coliseum. Ginapangunahan kaniadto ni Igsoong Branham ang usa ka rebaybal sa pagpang-ayo nga mikaylap sa tibuok kayutaan. Gibubu kaniadto ang mga panalangin ni Ginoong Jesus nga sama sa ulan diha sa espirituhanong mga umahan sa trigo. Apan ang dagku nga mga ilhanan ug mga katingalahan wala miabot nga dili-gisaway. Sama sa kanunay, nagapatindog ang kaaway og usa ka pang-kontra. Nagkatagbo ang maong duha ka puwersa didto sa Houston, Texas, ug ang Manulonda sa Ginoo Mismo ang mikanaug aron makigbugno sa maong gubat.

Linibo ang atua didto aron saksihan ang dili-maihap nga mga milagro nga nagsunod sa niining tawo sa Dios. Usa ka adlaw bag-o kadto, usa ka grupo sa lokal nga mga ministro ang mihagit sa propeta ngadto sa usa ka debate bahin sa Balaanong pagpang-ayo, apan mipaingon ang maong hagit ngadto sa madapigon og tigulang na nga kauban sa maong propeta, si Reverend F.F. Bosworth. Ang daghan sa mga maduhaduhaon kaniadto gipangunahan sa usa ka lokal nga Baptist nga ministro ug masaba nga kritiko batok sa Balaanong pagpang-ayo. Ang maong pahaduol na nga debate nahibal-an sa mga mantalaan, nga gilayon nga gimantala diha sa mga ulohan sa balita, “Igawarawara Unyang 7 p.m. Ang Mga Teolohikanhong Bandera. Karong Adlawa Sa Sam Houston Coliseum.”

Nagsuhol ang mga maduhaduhaon og usa ka propesyonal nga retratista, si Ted Kipperman sa Douglas Studios, aron edukomento ang maong debate. Nianang gabhiona, ang mga retrato nangakuha nga si Igsoong Bosworth mapaubsanon nga nagatindog samtang ang madudahong tawo nagabarug diha sa mahulgaon nga mga posisyon; nga usa ka higayon ang tudlo niini nakapuntirya ngadto sa nawong sa maong mapainubsanon og tigulang na nga tawo.

Sa gisugdan na ang debate, madali nga gipamatud-an ni Reverend Bosworth ang katinoan sa Balaanong pagpang-ayo uban sa mga ebidensiya diha sa Kasulatan ug dayon, aron nga wala na’y mabilin nga pagduhaduha, gihangyo niya nga manindog ang tanan nga nangaayo sa ilang mga balatian. Linibo ang nanindog. Human nga kadtong mga nangaayo nakapanglingkod na sa ilang mga lingkuranan, gihangyo niya nga manindog kung kadtong mga nangaayo tungod sa Balaanong pagpang-ayo matinud-anon ba nga mga miyembro sa denominasyon sa niining tawo. Tulo ka gatus ka mga miyembro sa maong iglesia ang nanindog aron mapasigarbo nga ipasundayag ang kalooy nga gipakita kanila ni Ginoong Jesus.

Miabot dayon ang hagit gikan sa maong madudahong tawo. “Ipagawas kanang Balaanong mananambal. Tugoti nga magapamuhat siya.” Giklaro ni Igsoong Bosworth nga si Jesus lamang ang Balaanong Mananambal, apan padayon ang pagpangyawyaw sa tawong maduhaduhaon. Sa kaulahian, gidapit ni Igsoong Bosworth si Igsoong Branham ngadto sa entablado. Gidawat ni Igsoong Branham ang maong pagdapit taliwala sa mga pagsinggit sa pagsuporta.

Ang propeta, nga puno sa Espiritu Santo, gihatag ang sunod nga tubag:

Dili ako makahimo sa pag-ayo ni kinsa man. Kini ang akong ikasulti. Sa diha nga usa pa ako ka bata kaniadto nga gipanganak didto sa Estado sa Kentucky, matud pa sa ako mismong minahal nga inahan, ug nga napamatud-an na diha sa tibuok kong kinabuhi, adunay usa ka Kahayag didto nga misulod sa gamay’ng karaang payag-payag, nga diin kini, wala kini salog, wala ni bisan usa ka tamboanan, aduna lamang sila og usa ka gamay’ng butang didto para bintana, susama sa usa ka gamay’ng pultahan, ug gitulod nila kini sa pag-abli sa mga alas singko sa kaadlawon, ug kining Kahayag patuyok nga misulod sa diha nga pasubang na ang adlaw. Sukad niadtong panahona, nag-uban-uban na Kini kanako. Ang Manolunda kini sa Dios. Personal Niya akong gihimamat pipila ka tuig na ang milabay. Sa tibuok kong kinabuhi, gitug-anan Niya ako sa mga butang nga mahitabo pa lang, ug gipangsulti ko kini sama gayud sa pagkasulti Niya kanako. Ug ginahagit ko ang si kinsa man sa bisan asang lugar, sa pag-adto ngadto sa siyudad nga diin ako nagdako, o bisan asa pa, nga diin usa ka pamahayag ang gihimo diha sa Ngalan sa Ginoo, nga wala natuman sa eksaktong pagkasulti niini nga mahitabo kini.

Human nga nasulti niya kadto nga mga pulong, mikunsad ang Espiritu Santo diha sa entablado, ug kalit nga mikuha og retrato ang naghinamhinam nga retratista. Mibiya si Igsoong Branham sa entablado nga may yano, pero ma-propesiyang pamahayag: “Dios ang magapamatuod. Dili na ako mosulti og dugang pa.”

Ang kauban ni Mr. Kipperman dalidali nga miadto aron trabahoon ang pagpagula sa mga retrato alang sa sunod buntag nga mga balita. Nahimatikdan niya ang usa ka butang nga di-kasagaran samtang nga gihugot ang unang retrato gikan sa pagpalutaw nga solusyon niini. Kini, sama sa sunodsunod nga lima ka mga retrato, blangko. Nakapanghawid siya sa iyang dughan ug napadunghoy sa dihang gibira niya ang katapusang hulad sa imprinta gikan sa maong solusyon. Didto, niadtong katapusang retrato, ang Haligi nga Kalayo diha sa usa ka makita nga porma nga nagapaibabaw sa ulo sa propeta sa Dios, nga si William Marrion Branham.

Nasaksihan kaniadto sa mga anak sa Israel ang maong Haligi nga Kalayo nga nagapanguna kang Moises, ug ang mga tawo sa niining modernong adlaw nakasaksi sa mao mismo nga Haligi nga Kalayo nga nagapanguna sa usa na usab ka propeta.

Ang retrato dalidali nga gitugyan ngadto kang George J. Lacy, Propesyonal nga Taga-eksamen sa Gidudahan nga mga Dokumento para sa U.S. F.B.I., kinsa maoy nagpamatuod sa maong retrato uban sa iyang eksperto nga opinyon. Ang opisyal nga resultang dokumento nga gipagula ni Mr. Lacy anaa sa sunod nga pahina.

Sa kaniadto pa kini nga wala pa’y mga computer o digital nga mga kamera, ug nga dili maisaysay sa unsa man nga mga pamaagi nga nahibaloan sa siyensiya, gawas lang sa pag-ingon nga aduna gyu’y usa ka tinuod nga Kahayag sa ibabaw sa ulo ni William Branham. Karon ang kanang mao ra nga retrato makita didto sa United States Library Of Congress, didto sa kaulohan sa nasud, sa Washington DC.