Ang Mga Tuig Sa Iyang Pagkabatan-onSa tibuok niyang kinabuhi, nangandoy si Igsoong Branham nga mamaatua sa kamingawan. Sa edad nga 18, mibiya siya sa Indiana para sa mga lasangnon nga kabukiran didto sa kasadpan. Ang pagpuyo niya sa Arizona wala midugay sa diha nga napugos siya nga mopauli.

Usa niana ka adlaw nakahukom ako nga mopahilayo sa niana nga tawag. Miadto ako sa kasadpan aron magtrabaho didto sa usa ka ransohan. Higala, ang Dios ingon gayud ka daku didto sama sa kung unsa Siya sa unsa man nga lugar. Hinaut nga makahatag kanimo og kapuslanan ang akong kasinatian. Pag-tawgon ka Niya, tubaga Siya.

Usa ka buntag niadtong Septyembre sa tuig 1927, akong gisultihan si mama nga moadto ako sa usa ka pang-kamping nga biyahe ngadto sa Tunnel Mill, nga mga katorse ka milya gikan sa Jeffersonville kung asa kami nagpuyo niadtong panahona. Aduna na ako’y plano nga magpa-Arizona uban sa pipila ka mga higala. Sa dihang nakabalita si Mama bahin kanako pag-usab, wala na ako didto sa Tunnel Mill kondili didto na sa Phoenix, Arizona, nga nagapahilayo gikan sa Dios sa Gugma. Ang kinabuhi sa ransohan maayo kaayo sa makadiyut lang nga panahon, pero madali akong napul-an niini, sama sa ubang kalipayan sa kalibutan. Pero mahimo kong ingnon dinhi, Dalaygon ang Dios, nga ang kasinatian uban ni Jesus labi pa nga nagakatam-is ug nagakatam-is sa tanang panahon ug dili ka nagakapul-an. Kanunay nga nagahatag si Jesus og hingpit nga kalinaw ug kahupayan.

Daghang higayon nga madungog ko ang hangin nga nagahuyop diha sa itaas sa mga kahoy’ng pino. Mora kini og daw sa madungog ko ang Iyang Tingog nga nagapanawag kanako gikan sa kakahoyan, nga nagaingon, “Adan, hain ka?” Ang mga bitoon mora og haduol ra kaayo kanimo nga makab-ot mo sa imong mga kamot. Mora og haduol kaayo ang Dios.

Ang usa ka butang nga lahi bahin niadtong kabukiran mao ang mga dalan niini didto sa kamingawan. Pag-mahitipas ka sa imong dalan, madali ka gayud nga mawala. Daghang mga higayon nga may makita ang mga turista og gagmay’ng mga bulak sa kamingawan ug mahimulag sila sa karsada aron lang nga makakuha niini. Nangasalaag sila sa kamingawan ug dili na makatultol ug usahay mamatay na lang sa kauhaw. Ingon niana usab kini sa Cristohanong dalanon – aduna ang Dios og usa ka dalan. Naghisgot Siya bahin niini diha sa Isaias, sa ika-35 nga kapitulo. Kini mao ang ginatawag nga “Dalan sa Pagkabalaan.” Sa makadaghang higayon ang gagmay’ng mga kalipayan sa kalibutan mao ang nagapatipas kanimo palayo sa maong dalan. Dayon walaon niini ang imong kasinatian diha sa Dios. Pagmawala ka didto sa kamingawan, adunay mopakita usahay og usa ka lipat-sa-mata. Sa mga tawo nga himalatyon na tungod sa kauhaw, ang maong lipat-sa-mata makita nga daw sa usa ka suba o usa ka lanaw. Sa makadaghang higayon ang mga tawo manalagan ngadto niini ug modagma ngadto niini og mahibaloan na lang nga nangaligo diay sila diha sa mainit nga balas. Usahay ipakita kanimo sa yawa ang usa ka butang nga ingnon niya nga usa ka kalipayan. Usa ra kana ka lipat-sa-mata, usa kini ka butang nga dili-tinuod. Pagmaminaw ka niini makaplagan mo na lang ang kaugalingon mo nga nagatipok og mga kagul-anan diha sa imong ulo. Ayaw pagpatalinghug kaniya, minahal nga magbabasa. Toohi si Jesus nga maoy nagahatag kanimo sa buhi nga tubig ngadto kanila nga mga gigutom ug giuhaw.

Usa ka adlaw nakadawat ako og usa ka sulat gikan sa balay nga nagaingon kanako nga ang usa sa akong igsoon nagmasakiton kaayo. Si Edward kadto, ang usa nga sunod kanako. Siyempre nagdahum ako nga dili kadto grabe, busa nagtoo ko nga siya mamahimong okey lang. Apan usa ka gabii pipila lang ka adlaw human niadto sa dihang gikan ako sa siyudad sa pag-agi ko sa kan-anan didto sa ransohan, nakita ko ang usa ka papel ibabaw sa lamesa. Gikuha ko kini. Gibasa kini, “Bill, anhi ka sa amihanan nga dapit sa sibsibanan. Importante kaayo.” Pagkahuman ko basa sa sulat ako ug ang usa ko ka higala miadto didto sa maong sibsibanan. Ang unang tawo nga akong natagbo didto maoy usa ka nag-inusarang tigulang na nga tigpatrolya nga nagtrabaho didto sa ransohan. Ang iyang ngalan si Durfy, pero gitawag namo siya nga “Pop.” Aduna siya og masulub-on nga nawong samtang nga nagaingon, “Billy dong, aduna ko’y dili maayong balita para kanimo.” Niadtong higayona ang tig-apong miduol. Gisultihan ko nila nga usa ka telegrama ang bag-ohay lang miabot, nga nagabalita kanako sa kamatayon sa akong igsoon.

Minahal nga higala, sulod sa usa ka minuto didto dili ako makalihok. Nahaunang kamatayon kadto sulod sa among panimalay. Apan gusto kong isulti nga ang unang butang nga akong gihunahuna nga kung andam na ba siya niadto nga mamatay. Sa akong paglingi sa palibot ug milantaw ngadto sa dalag nga kabalilinhan didto, midagayday ang mga luha sa akong nawong. Daw sa unsa kong nahinumduman kung unsa nga magkakuyog kaming nakigbisog kaniadto niadtong mga gagmay pa kami nga mga bata ug kung daw sa unsa kalisud kadto para kanamo.

Nag-eskwela kami kaniadto nga halos walay igong makaon. Ang mga tudlo namo sa tiil nanggawas na sa among mga sapatos ug kinahanglan namo magsul-ob og mga daan na nga amerikana nga nakabutones hangtud sa liog tungod kay wala kami og sinina pang-ilalum. Daw sa unsa ko nga nahinumduman usab nga usa niadto ka adlaw si Mama adunay pipila ka popcorn diha sa usa ka balde alang sa paniudto. Dili kami mangaon kaniadto nga kauban ang ubang mga bata. Dili kami makapalit sa mga pagkaon nga aduna sila. Kanunay kami mangadto sa bungtod ug didto mangaon. Mahinumduman ko ang maong adlaw nga aduna kami og popcorn, abi namo nga espesyal na kaayo kadto. Busa aron makapaniguro nga aduna ko’y bahin niini, migawas na ako sa dili pa udto ug mikuha og usa ka kumkum niini sa wala pa ang akong igsoon mikuha sa iyang bahin.

Dayon sa nagatindog ako didto nga nagalantaw sa niadtong kabalilinhan nga ningkaging sa adlaw og nadumduman ko kadtong mga butanga ug nahibulong kung gidala ba kaha siya sa Dios ngadto sa usa ka mas maayong dapit. Dayon ang Dios nagtawag kanako pag-usab, pero sama sa naandan na, gipaninguhaan kong likayan kadto.

Nangandam ako sa pagpauli para sa haya. Sa diha nga si Rev. McKinny sa Port Fulton Church, usa ka tawo nga daw sa ako nang amahan, nagwali siya sa haya og nalakbitan niya nga, “Tingali adunay pipila dinhi nga wala pa makaila sa Dios, kung aduna man, dawata Siya karon.” Oh daw sa unsa ko nga gikuptan ang akong lingkoranan, nagapakigsulti na usab ang Dios. Minahal nga magbabasa, pagmanawag Siya, tubaga Siya.

Dili ko gayud mahikalimtan kung giunsa paghilak niadto sa akong luoy og tigulang na nga Papa ug Mama human sa paglubong. Gusto ko nga mobalik ngadto sa Kasadpan pero mihangyo gyud si Mama kanako nga magpabilin mao nga sa katapusan miuyon na lang ako kung makakita ako og trabaho. Wala magdugay naka-trabaho ako didto sa Public Service Company sa Indiana.

Mga duha ka tuig human niadto samtang nga naga-testing ako og mga metrosan sa tul-iranan niini didto sa Gas Works sa New Albany, nakahanggab ako og gas ug sulod sa pila ka semana nag-antus ako tungod niini. Giadtoan ko na ang tanang doktor nga akong nailhan. Dili ako makakuha og alibyo. Nag-antus ako sa kaaslom sa sulod sa tiyan, hinungdan sa epekto sa gas. Misamot kadto og ka-grabe. Gidala ako ngadto sa mga espesyalista didto sa Louisville, Kentucky. Sa ulahi miingon sila nga tungod kadto sa akong apendiks ug miingon pa nga kinahanglan akong operahan. Dili ako makatoo niadto tungod kay wala man ako may gibati nga sakit diha sa akong kilid. Miingon ang mga doktor nga wala sila’y mahimo alang kanako gawas kung magpa-opera ako. Sa ulahi miuyon ako nga himoon kadto pero namugos ako nga mogamit sila og anestisya nga alang lamang sa maong bahin sa lawas aron nga matan-aw ko ang operasyon.

Oh, gusto ko niadto nga may usa nga nagatindog sa tupad ko nga nakaila sa Dios. Nagatoo ako sa pag-ampo pero dili ako kabalo moampo. Busa giubanan ako sa ministro sa First Baptist Church ngadto sa lawak-operahanan.

Sa dihang gikuha na nila ako gikan sa lamesa ngadto sa akong higdaanan, gibati ko ang akong kaugalingon nga padayon nga nagkaluya ug nagkaluya. Halos dili na mopitik ang akong kasingkasing. Nabati ko ang kamatayon nga anaa na kanako. Sige akong nagakakabsan og pagginhawa. Nasayod ako nga miabot na ako ngadto sa katapusan sa akong panaw. Oh higala hulata hangtud nga moabot ka dinha sa makausa, nan mahunahunaan mo ang daghang mga butang nga imong nangabuhat. Nasayod ako nga wala gayud ako nanigarilyo, nag-inum-inum man o nagkaaduna og unsa man nga mahugaw’ng bisyo pero nasayod ako niadto nga dili pa ako andam nga tagbuon ang akong Dios.

Higala ko kon usa lamang ikaw ka dagaang og pormal nga miyembro sa simbahan, mahibaloan mo nga dili ka pa diay andam pagmaabot mo na ang katapusan. Busa kung mao lang kana ang imong nahibaloan bahin sa Dios, hangyoon ko ikaw mismo karon nga moluhod ug hangyoa si Jesus nga ihatag kanimo ang maong kasinatian nga natawo na pag-usab, sama sa gisulti Niya kang Nicodemo diha sa Juan kapitulo 3, ug oh daw sa unsa nga magabagting ang mga lingganay sa kalipay. Dalaygon ang Iyang Ngalan.