USA KA PAGDUAW GIKAN SA ANGHELNagpadayon ang maong mga panan-awon. Gisultihan siya sa kauban niyang mga ministro nga ang iyang mga panan-awon dili gikan sa Dios. Giingnan siya nga usa ka espiritu sa yawa ang anaa kaniya. Nagpabalaka gyud kini kaayo kaniya. Ang maong palas-onon nahimong sobra na ka bug-at, mao nga miadto siya sa kamingawan aron hibaloon ang Kabubut-on sa Dios. Matinuuron siya kaayo niadto nga nagsaad siya nga dili gayud siya mobalik nga walay tubag. Didto kini kaniadto, diha sa usa ka karaang payag nga gamit sa pagpangayam, nga ang Manulonda sa Ginoo naghatag kaniya sa iyang sugo. Lakip sa uban pang mga butang, kini ang gisulti kaniya sa Manulonda: “Kung mahimo mo nga ang mga tawo motoo kanimo, ug nga sinsero sa dihang moampo ka, walay bisan unsa man nga makabarug atubangan sa imong mga pag-ampo, bisan ang kanser.”

Ang tanang mga pagduhaduha nahanaw na. Karon anaa na kaniya ang sugo ug maisogon siya nga mipadayon. Misugod ang rebaybal sa pagpang-ayo.

Gatusan og linibo ang nanambong sa mga buluhatong Branham. Linibo ang nangaayo diha sa Ngalan ni Ginoong Jesus Cristo. Ang ubang mga ebanghelista sama kang Oral Roberts, T.L. Osborn, ug si A.A. Allen wala magdugay nagsunod kang Igsoong Branham ug misugod sa ilang kaugalingon nga mga rebaybal sa pagpang-ayo. Nagpaulan ang Ginoo sa Iyang mga panalangin ingon nga wala pa nahitabo sukad kaniadto. Ang nagapang-ayo nga kamot ni Jesus Cristo sa makausa na usab nagpanghikap sa Iyang katawhan.

“Daghang higayon akong mihilak sa kalipay tungod sa bag-ong gasa sa Dios ngadto sa iglesia diha sa atong minahal nga igsoon, William Branham, uban sa iyang makahibulongan nga gasa sa pagpang-ayo. Usa kini ka panghitabo mahitungod sa Dios nga nagapanghimo diha sa labing madagayaon nga labaw pa kay sa tanan nga arang natong mapangayo o mahunahuna (Mga Taga-Efe. 3:20), kay wala pa gayud ako nakakita o nakabasa ni bisan unsa nga mahiparang sa pagpang-ayo nga ministerio ni William Branham.”

Rev. F.F. Bosworth, inila-sa-kalibutan nga ebanghelista ug usa sa mga amahan nga nagtukod sa Assemblies of God nga denominasyon ingon man usab sa modernong Pentecostal nga kalihokan.

“Usa ka higayon, nanan-aw kami samtang nga nakig-estorya siya ngadto sa tawo nga nagahigda sa usa ka teheras. Sa una wala man lang og salabutanong tubag gikan sa maong tawo. Unya miabot ang katin-awan gikan sa asawa nga nagatindog tupad niini, nga ang maong tawo dili lamang himalatyon na sa kanser, kondili amang kini ug dili makadungog sa kung unsa ma’y ginasulti.

Miingon dayon si Igsoong Branham nga kinahanglan gayud sa maong tawo nga makadawat sa iyang igdulungog aron nga iyang matudloan siya mahitungod sa pag-ayo sa kanser niini. Aduna dayon og pag-ampo. Dihadiha makadungog na ang maong tawo! Hilabihan ka dagku ang mga luha nga midagayday sa nawong niadtong tawo kinsa ang nawong niini tibuok gabii walay makitang pagbati ug walay timik. Naminaw siya nga may kaikag gayud samtang nga gisultihan siya sa iyang kalingkawasan gikan sa maong kanser.”

Rev. Gordon Lindsay, malampuson nga manunulat, ministro, ug ang nagtukod sa Christ For The Nations Institute.

“Miingon si Igsoong Branham, ‘Ang Kongresista naayo na.’ Milukso sa kalipay ang akong kasingkasing. Miadto ako ug gidawat ang Ginoo ingon nga akong Mananambal. Akong gipadaplin ang akong mga kratsis…ug naabli ang pultahan sa Langit!”

William D. Upshaw, Kongresista sa US (1919-1927), kandidato sa pagka-Presidente sa US niadtong 1932. Nabakul sukad pa sa pagkabata niadtong nahulog siya og nabalian ang iyang likod. Siya 84 na niadto sa dihang hingpit siyang giayo tungod sa pag-ampo ni Igsoong Branham, human niadtong pagkabakul niya sulod sa 66 ka tuig. Wala na gayud siya nagkinahanglan og wheelchair o kratsis man lang sa tibuok niyang nahabiling kinabuhi.

“Sulod sa walo na ka tuig ug siyam ka bulan nga naghigda ako tungod sa T.B. ug misurender na kanako ang mga doktor. Halos 50 ka libras na lang ang gibug-aton ko ug daw sa nawad-an na ako sa tanang paglaum. Dayon gikan sa Jeffersonville, Indiana, miabot si Rev. WM Branham tungod sa usa ka panan-awon kon diin nakita niya ang usa ka carnero nga nasabud didto sa kamingawan ug nga nagahilak og ‘Milltown,’ nga mao ang lugar diin ako nagpuyo. Wala pa gayud sukad nakaanhi si Igsoong Branham o may nailhan man nga taga-ania dinhi. Pagkaanhi niya, gipandungan ako sa mga kamot niya ug gikaampo, nga nagapangamuyo para kanako diha sa Ngalan sa atong minahal nga Ginoong Jesus. Daw sa may butang nga misakmit kanako ug sa kalit lang mitindog ako nga nagapasalamat sa Dios tungod sa Iyang gahum sa pag-ayo. Usa ako karon ka manunugtog sa piano sa iglesiang Baptist dinhi.”

Georgia Carter, sa Milltown Indiana, naayo na sa makamatay nga T.B. niadtong 1940 ug wala na sukad nag-antus sa maong sakit sa sunod nga mga adlaw sa iyang kinabuhi. Ginarepresentar niya ang napulo ka mga linibo sa mga tawong nangaayo pinaagi sa maong ministerio ug sa mga nangaayo bisan hangtud karon.