Ang Saad Bahin Sa Usa Ka Propeta Sa Ulahing Mga AdlawAng mismong katapusang mga pulong nga nahisulat diha sa Daang Tugon nagahatag sa niini nga saad: “Ania karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabot ang daku ug makalilisang nga adlaw sa GINOO: Ug iyang pabalikon ang kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga bata, ug ang kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan, tingali unya ako moanhi ug samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraut.” (Mal 4:5-6)

Ang daku ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo umalabot pa lang, busa kinahanglan nga sinsero kita nga pangitaon ang maong propeta nga si Elias. Diha sa Biblia, ang mga propeta wala nagaabot ngadto sa kadaghanang relihiyosong mga organisasyon. Nagaabot sila ngadto sa pipila lang ka pinili. Hunahunaa kung ang propeta sa Malaquias 4 miabot na, ug wala siya nailhan. Unsa kaha kon siya susama sa mga propeta sa karaang panahon, ug pipila lang ka mga tawo ang makaila kaniya? Kung kini nga propeta magabalik sa ulahing adlaw, unsaon man nato sa pag-ila kaniya? Ang tubag klaro nga makita diha sa mga Kasulatan. Aduna siya og kinaiya nga iya sa propeta. Masayud siya sa mga tinago sa kasingkasing. Magapamuhat siya og mga milagro. Ang relihiyosong mga organisasyon maninguha nga dauton siya. Apan magkaaduna gyu’y pipila ka pinili nga makaila kaniya ingon nga mao ang gisaad na nga mensahero alang sa maong adlaw.

Unsaon man nato pagkahibalo nga nakabalik na si Elias? Unsa man nga mga kinaiya ang iyang ipakita aron nga kita makaila kaniya?

Si Elias kaniadto usa ka tawo nga mahigugmaon sa kamingawan. Dagkung mga ilhanan ug mga katingalahan ang nagsunod sa iyang ministerio. Nagwali siya batok sa dautang mga butang sa iyang adlaw. Nagwali siya ilabi na batok sa imoralidad sa Rayna nga si Jezebel kaniadto. Sa dihang gikuha na si Elias paingon ngadto sa Langit diha sa usa ka carro nga kalayo, ang iyang espiritu miadto kang Eliseo. Dayon ang dagkung mga ilhanan ug mga katingalahan makita na sa ministerio ni Eliseo, ug nagwali siya usab batok sa kasal-anan sa kalibutan. Ang parehong propeta nag-inusara nga ningbarug batok sa relihiyosong mga organisasyon niadtong adlawa. Gatusan ka tuig human niadto, ang mao rang espiritu mibalik nganhi sa yuta diha kang Juan nga Bautista. Si propetang Malaquias nagtagna na nga si Elias mobalik aron sa pagpaila sa Ginoo: “Ania karon, ako nagapadala sa akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan sa atubangan ko…” (Malaquias 3:1). Si Juan nga Bautista mao gayud kaniadto sumala sa propesiya bahin kaniya ingon nga nagpanawag siya og mga paghinulsol sa taliwala sa mga anak sa Dios. Sama kang Elias, nagwali siya batok sa hari ug batok sa modernong relihiyosong mga organisasyon. Nagpamatuod si Ginoong Jesus nga si Juan nga Bautista mao ang propeta sa Malaquias 3 diha sa Basahon sa Mateo (11:10): “Kay siya mao, ang hingtungdan sa nahasulat, Ania karon, igapadala ko ang akong magsasangyaw nga magauna kanimo, nga magaandam sa imong dalan sa atubangan mo.” Nagaingon ang Lucas 1:17 nga ang espiritu ni Elijah (Elias) mamaanaa kang Juan nga Bautista, “Ug siya magauna kaniya sa espiritu ug sa gahum ni Elias, sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak.” Apan himatikdi nga ang ikaduhang bahin sa Malaquias 4 wala pa matuman: “…ug ang kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan, tingali unya ako moanhi ug samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraut.” Kana nga bahin sa Kasulatan mamahitabo sa dili pa ang Ikaduhang Pag-abot ni Cristo.

Duha ka libo ka tuig human ni Juan nga Bautista, panahon na pud nga ang espiritu ni Elias magabalik nganhi sa yuta.

Kana nga adlaw miabot na! Sa niining kapanahonan, nakita nato nga mibalik ang espiritu ni Elias. Gibatokan niya ang modernong denominasyonhong sistema. Mibarug siya batok sa mga kasal-anan sa kalibutan. Nagpakita siya sa dili-maihap nga mga ilhanan ug mga katingalahan. Giwali niya ang Biblia nga pulong-sa-pulong gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag. Miabot na ang maong propeta sumala sa gikasaad na diha sa Malaquias 4, ug naghatud siya og usa ka Mensahe nga gikan pa sa Trono sa Makagagahum nga Dios. Ang ngalan sa nianang propeta mao si William Marrion Branham. Ginatawag nato siya nga “Igsoong Branham.”

“Si William Branham, nga akong gihigugma ug gitoohan nga usa ka propeta sa Dios.”

Oral Roberts, inila-sa-kalibutan nga ebanghelista ug ang nagtukod sa Oral Roberts University.

“Si William Branham miabot kanato ingon nga propeta sa Dios ug tukmang nagpakita kanato sa niining ika-baynte ka gatusan ka tuig sa mao rang mga butang nga nahipakita kanato diha sa mga Ebanghelyo…Giduaw sa Dios ang Iyang katawhan, tungod kay usa ka gamhanang propeta ang mitungha sa atong taliwala.”

Dr. T.L. Osborn, ebanghelistang Pentecostal ug batid nga manunulat.

“Sa dili pa niya iampo ang usa ka tawo, mohatag siya og tukmang detalye mahitungod sa sakit sa maong tawo, ug sa mga detalye usab sa ilang mga kinabuhi – sa ilang lungsod nga natawhan, mga kalihokan, mga buhat – bisan ang kanhi sa ilang pagkabata. Wala gayud si Branham nasayup ni usa ka higayon gamit ang pulong sa kahibalo sa tanang mga tuig sa pag-uban-uban ko kaniya. Kana apil na, ang sa akong kahimtang, sa linibo na ka mga higayon.”

Ern Baxter, ebanghelista, tigdumala sa Branham Campaigns sulod sa pito ka tuig, ug usa sa orihinal nga mga nanguna sa Britist New Church Movement.

Wala pa gayud sukad kaniadto nga naglakaw ang Ginoong Jesus Cristo dinhi sa yuta nga may usa ka tawo nga mitandog sa kalibutan sa ingon ka grabeng paagi. Gikan sa usa ka mapainubsanong sinugdanan diha sa usa ka lawak nga payag didto sa kabungtoran sa Kentucky, ngadto sa Amarillo, Texas, kon diin didto siya gikuha Pauli na ngadto sa Ginoo, walay hunong nga minarkahan ang iyang kinabuhi sa supernatural nga mga panghitabo. Pinaagi sa sugo sa Manulonda sa Ginoo niadtong 1946, ang ministerio ni Igsoong Branham mao ang aligato nga nagpadilaab sa usa ka panahon sa dakung mga rebaybal sa pagpang-ayo nga mikaylap sa tibuok Amerika ug sa tibuok kalibutan. Hangtud niining adlawa, giila siya sa Cristohanong mga magsasaysay ingon nga mao ang “amahan” ug “modelo” sa rebaybal sa pagpang-ayo niadtong mga katuigan sa 1950 nga nagpausab sa Pentecostal Church ug nagpatungha sa katapusan sa Charismatic nga kalihokan, nga sa karon mao ang nag-impluwensiya sa halos matag Protestanteng denominasyon. Bisan pa man, sama sa naandan na, ginapakaubos sa mga denominasyon ang iyang mga pagtulon-an ug ginasalikway ang iyang pagkapiniyalan.

Bisan asa siya moadto, nagpamatuod ang Dios nga si Igsoong Branham mao ang propeta sa niini nga henerasyon. Sama kang Job, nakig-estorya ang Ginoo kaniya diha sa usa ka alimpulos. Sama kang Moises, nakita ang Haligi nga Kalayo nga mao ang nag-una kaniya. Sama kang Micheas, gibiaybiay siya sa mga kaparian. Sama kang Elias, usa siya ka tawo nga mahigugmaon sa kamingawan. Sama kang Jeremias, sinugo siya sa usa ka Manulonda. Sama kang Daniel, nakakita siya og mga panan-awon para sa umalabot nga panahon. Sama kang Ginoong Jesus, naila niya ang mga tinago sa kasingkasing. Ug sama kang Pablo, gipang-ayo niya ang mga masakiton.

Nagduaw na usab ang Ginoo sa Iyang katawhan pinaagi sa usa ka propeta. Sa mangiub nga panahon sa kasaysayan, kon diin ang moralidad nangahugno na ngadto sa pagkaubos niini nga wala pa sukad makita kaniadto ug maaninag na diha sa kapunawpunawan ang mga armas nga pangpatay og dinaghan, usa ka mapaubsanon nga tawo ang gipadala gikan sa presensiya sa Dios aron sa pagpanawag sa maong naghimalatyon na nga kaliwat ngadto sa paghinulsol.

Ang minahal nga tinun-an nga si Juan nagsulat mahitungod kang Ginoong Jesus:

Ug may uban pa usab nga daghang mga butang nga gibuhat ni Jesus, nga, kung isulat ang tagsatagsa, sa akong paghunahuna ang kalibutan dili igo nga kasudlan sa tanang basahon nga kinahanglan unta sulaton. Amen. (Juan 21:25)

Pareho ra ang mahimong isulti bahin sa kinabuhi ni Igsoong Branham. Adunay sobra sa 1,200 nga gi-teyp nga mga wali nga naglakip og linibo ka mga sugilanon mahitungod sa kinabuhi niining maisogon nga tawo. Hangtud karon padayon kita nga makadungog og bag-ong mga testimonyo mahitungod sa iyang impluwensiya diha sa mga kinabuhi sa minilyon ka mga tawo. Dili gani igong maihulagway sa niining gamay nga basahon bisan sa tipik nga paagi ang grabeng impluwensiya sa niining tawo sa Dios ngadto sa kalibutan.