Lividio

Ea Moporofeta Wa Palokgolo Mashome A Mabedi, e katlalitsoeng ka ʾmala, e u kenya lelapeng la Moena Branham mohla a ne a hlongoa lipotso ka 1953.

Ea Letsholo La Chicago e katlalitsoe mane Chicago, Illinois ka Phato, 1953.

Bodiba Bo Arabelana Le Bodiba e katlalitsoe kahara Constitution Hall mane Washington, D.C. ka Phupjane ea 1954.