Kopo Ea Thapelo

E, re hlile re lumela hobane eèna Jesu Kreste ea entseng meeka lilemo tse likete tse peli tse fetileng o khona ho e etsa le kajeno. Tlatsa foromo e katlase haeba u batla ho teana le rōna thapelong. Re u kopa ho romela bopaki ha Morena a arabela.


Mareka 16:17-18

Mehlolo e tla tsamaea le ba lumelang ke eona ena; Ba tla leleka batemona ka lebitso la ka; ba tla bua lipuo tse ncha; Ba tla tšoara linoha; ʾme leha ba noele ntho e bolaeang, e ke ke ea ba ntša kotsi; ba tla beha matsoho a bona holima ba kulang, ʾme ba tla fola.

 

Johanne 14:12-14

Kannete, nete, ke re ho lona, Ea lumelang ho ’na, mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa le eèna; o tla etsa le e fetisang ena; kahobane ke ea ho Ntate. Leha e le eng le eng eo le tla e kopa ka lebitso la ka, ke tla e etsa, hore Ntate a tle a tlotlisoe ho Mora. Ha le kopa eng le eng ka lebitso la ka, ke tla le etsa.

 

I Petrose 2:24

Eèna ea jereng libe tsa rōna ’meleng oa hae sefapanong, hore, re shoe ka nqa ea libe, re tle re phelele ho loka: eo le folisitsoeng ka matetetso a hae.

Foromo Ea Kopo Ea Thapelo


*Lekote la Bohlokoa