Makatolike a lumela Molimo o tla ahlola lefatše ka lithuto tsa kereke ea bona. Efèla ha Molimo o tla ahlola lefatše ka Kereke ea Katolike, le reng ka Mabaptise? Na ebe ba lahlehile? Le reng ka Mahindu le ka Maiselamo? Ebe Poloko ea Bosafeleng ba hau u ka e tšepela ho mang? Kerekeng ea hao?