Maako 16.16

Ewu udi witabuuja ne ubatiijiibwa neasungidiibwe; kadi ewu udi kayi witabuuja neapiishiibwe.


Byenzedi 2.38

Nenku Peetelo kubambilaye ne: Nyingalalaayi, ne nubatiijiibwe muntu ne muntu wa kunudi mu dina dya Yesu Kilisto bwa dilekelediibwa dya mpekaatu yenu, nenku nenupete kupa kwa Nyuma Mwimpe.