Johannes 5:28-29

Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, då alla som äro i gravarna skola höra hans röst
och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.


Det kommer en dag, då varenda en av oss, antingen kristen eller inte, kommer att upptäcka exakt vad, som finns bakom tidens förlåt. Bibeln utlovar Evigt Liv åt somliga och åt andra utlovar den fördömelse. Varenda mänsklig varelse genom hela historien har säkert frågat sig: “Vad kommer att ske med mig, då jag dör?”

Långt innan det någonsin fanns en Bibel att läsa, gav profeten Job akt på naturen. Han talade om ett träds hopp, hur det skulle huggas ner och dö, men ändå kommer det genom vattnets inverkan tillbaka till livet och utvecklar färska knoppar. Job visste, att en människa, liksom trädet, åter skulle uppstå till livet.

Om en människa dör, ska hon bli levande igen? Varenda dag av min tilldelade tid ska jag vänta, tills min förvandling kommer.

Du ska ropa och jag ska svara dig, du kommer att längta efter dina händers verk.

För nu räknar du mina steg, vaktar du inte på mina synder? (Job 14:14-16, King James övers.)

Job kanske inte hade någon Bibel att läsa, men han visste, att Gud en dag kom att låta honom uppstå från graven, då mänsklighetens Återlösare kom fram.

O, att mina ord nu skrevs ner! O, att de trycktes i en bok!

Att de ingraverades med järnpenna och bly i klippan för evigt!

För jag vet, att min förlossare lever och att han på den yttersta dagen ska stå på jorden.

Och att sedan likmaskarna har förstört den här kroppen, ska jag i mitt kött få skåda Gud. (Job 19:23-26, King James övers.)

Profeten talade om Herren Jesus och Hans folks uppståndelse. Genom uppenbarelse visste Job, att fastän våra kroppar kanske fullständigt vissnar bort, kommer Jesus att återupprätta vårt kött. Och med våra egna ögon ska vi få se Hans tillkommelse. Hela Guds folk längtar efter att få se den härliga dagen.

Fast lika säkert som att Gud existerar, finns det också en djävul, och lika säkert som att det finns en Himmel, finns det också ett helvete. Insatserna är högre än vi kan föreställa oss. Aposteln Paulus sa att: “Vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom.” (1 Kor. 2:9)

Våra sinnen kan inte förstå, hur härlig Himmelen kommer att vara och inte heller kan de förstå helvetets fasor. Jesus sa oss, att helvetet är så illa, att det vore bättre för oss, om vi högg av en av våra kroppsdelar än att riskera att komma till den fasansfulla platsen.

Om nu din hand är dig till förförelse, så hugg av den. Det är bättre för dig att ingå i livet lytt, än att hava båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till den eld som icke utsläckes. (Markus 9:43)

Så vem kommer att komma till Himmelen? Och vem kommer att komma till helvetet? Det är en vemodig tanke, men Jesus sa, att de flesta människorna inte kommer att ta emot den belöning, som Han är villig att ge: Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den. (Matt 7:13-14)

Jesus sa också: “Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’” (Matt 7:21-23)

Bara för att en person gör anspråk på att vara en kristen, betyder det inte att han är frälst. Så det här är den uppenbara frågan i våra hjärnor: “Hur får jag Evigt Liv?” Jesus gav oss ett mycket enkelt svar: Sannerligen, sannerligen säger jag eder: “Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.” (Johannes 5:24)

Olyckligtvis finns det så få människor i världen idag, som är villiga att ta tid från sina bråda dagar för att höra på Guds Ord. Och det är ännu färre, som kommer att tro på Ordet, då de har hört det.

Församlingarna säger till oss att vara en god människa, tänka positivt, inte ljuga, bedra eller stjäla, så får vi komma till Himmelen. De förstår inte, att helvetet kommer att vara fullt av folk, som ser ut att leva goda liv. Verkligheten är, att vi inte kommer till Himmelen för våra rättfärdiga gärningars skull eller för att vi är medlemmar i en viss församling. Det finns bara en enda väg till Evigt Liv och det är genom Jesus Kristus. Han beordrade oss, att vi måste TRO på Hans Ord, vilket är Bibeln. Hur skulle vi annars kunna bli frälsta?

Då domens dag kommer för Dig, kommer Du då att få höra: “Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.” (Matt 25:34) eller ska Du få höra:, “Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. (Matt 25:41)

Då Dina ögon läser de här orden, har Du ett val att göra: Kommer Du att välja att tro på guds Ord?

Var kommer Du att tillbringa evigheten?Referenser

Job 14:12-16 [King James övers.]

Så människan lägger sig ner och står inte upp. Tills himlarna inte mer finns, ska de inte vakna upp eller stå upp från sin sömn.

O, att du ville gömma mig i graven, att du ville hemlighålla mig, tills din vrede har gått över, att du ville bestämma för mig en viss tid och komma ihåg mig!

Om en människa dör, ska hon bli levande igen? Varenda dag av min tilldelade tid ska jag vänta, tills min förvandling kommer.

Du ska ropa och jag ska svara dig, du kommer att längta efter dina händers verk.

För nu räknar du mina steg, vaktar du inte på mina synder?

Job 19:23-26 [King James övers.]

O, att mina ord nu skrevs ner! O, att de trycktes i en bok!

Att de ingraverades med järnpenna och bly i klippan för evigt!

För jag vet, att min förlossare lever och att han på den yttersta dagen ska stå på jorden.

Och att sedan likmaskarna har förstört den här kroppen, ska jag i mitt kött få skåda Gud.

Matteus 7:21-23

Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Många skola på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’

Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’

Matteus 22:14

Ty många äro kallade, men få utvalda.

Johannes 3:16-17

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

Johannes 5:24

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.

1:a Korintierbrevet 2:9

Vi tala — såsom det heter i skriften — ”vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom”.

1:a Tessalonikerbrevet 4:13-18

Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp.

Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom.

Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.

Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;

sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.

Så trösten nu varandra med dessa ord.