സാമഗ്രികൾ


കേൾക്കാനും വായിക്കാനും കഴിയുന്ന 1200-നു മേൽ സന്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിനോടൊപ്പം തന്നെ, ഞങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങളെ 70-ൽപ്പരം ഭാഷകളിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

സന്ദേശങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ലോകത്തെമ്പാടുമായി ഞങ്ങൾക്ക് 50 രാജ്യാന്തര കാര്യാലയങ്ങളും നൂറു കണക്കിനു വിതരണ സെന്ററുകളുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫാറം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിതര കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സാമഗ്രികൾ അയച്ചു തരികയോ ചെയ്യുന്നതാണ്.


 
സാമഗ്രികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഫാറം
 


*ആവശ്യമായ പശ്ചാത്തലം