Johannes 5,28-29

Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.Det kommer en dag da hver og en av oss, om vi er kristne eller ikke, vil oppdage hva som faktisk finnes bak tidens forheng. Bibelen lover Evig Liv til noen, og til andre, lover den fordømmelse. Gjennom historien har hvert menneske uten tvil spurt seg selv: “Hva vil skje med meg når jeg dør?”

Lenge før det fantes en Bibel å lese i, betraktet profeten Job naturen. Han snakket om håpet som et tre har, hvordan det ville bli hugd ned og dø, og likevel, gjennom kontakt med vann, vender det tilbake til livet og skyter ut friske knopper. Job visste at et menneske, slik som treet, igjen ville stå opp til livet:

Kunne en mann som døde, få liv igjen? Da skulle jeg holde ut i striden helt til det kom avløsning for meg.

Da kunne du rope, og jeg ville svare, for du lengtet etter dine henders verk.

Da ville du telle mine skritt uten å vokte på min synd. (Job 14,14-16)

Job hadde kanskje ikke en Bibel å lese i, men han visste at Gud en dag ville reise ham opp fra graven igjen, når menneskeslektens Gjenløser stod frem.

Om bare mine ord ble skrevet ned, om de ble ført inn i en bokrull!

formet med griffel av jern og med bly, risset i stein for alltid.

Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet.

Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. (Job 19,23-26)

Profeten talte om Herren Jesus og oppstandelsen av Hans folk. Ved åpenbaring visste Job at selv om kroppene våre skulle råtne helt bort, ville Jesus gjenoppbygge våre kropper. Og med våre egne øyne vil vi se Hans Komme. Hele Guds folk lengter etter å se den herlige dagen.

Men like så sikkert som at Gud finnes, er det også en djevel; og like så sikkert som at det er en Himmel, er det også et helvete. Det står mer på spill enn vi kan forestille oss. Apostelen Paulus sa at: “Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.” (1. Korinterbrev 2,9)

Våre sinn kan ikke fatte hvor fantastisk Himmelen vil være, og heller kan vi ikke fatte hvor fryktelig helvete vil være. Jesus fortalte oss at helvete er så forferdelig at det ville være bedre om vi skar av et lem av kroppen vår enn å risikere å komme til det fryktelige stedet.

Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slukner, (Markus 9,43)

Så hvem vil komme til Himmelen? Og hvem vil komme til helvete? Det er en trist tanke, men Jesus sa at de fleste mennesker ikke vil motta belønningen som Han er villig til å gi: Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. (Matteus 7,13-14)

Jesus sa også: Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ (Matteus 7,21-23)

Bare fordi en person bekjenner seg til kristendommen betyr ikke at han er frelst. Så, dette er det åpenlyse spørsmålet i våre sinn: Hvordan får jeg Evig Liv? Jesus gav oss et veldig enkelt svar: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. (Johannes 5,24)

Dessverre er det så få mennesker i verden i dag som er villige til å sette av tid fra sin travle hverdag til å høre Guds Ord. Og det er enda færre som vil tro Ordet når de først hører det.

Menighetene sier at vi skal være gode mennesker, tenke positivt, ikke lyve, bedra eller stjele, og så vil vi komme til Himmelen. De forstår ikke at helvete vil være fullt av mennesker som syntes å leve gode liv. Virkeligheten er at vi ikke vil komme til Himmelen på grunn av våre rettferdige gjerninger eller fordi vi er medlem i en bestemt menighet. Det er bare en vei til Evig Liv, og det er gjennom Jesus Kristus. Han befalte oss om at vi må TRO Hans Ord, som er Bibelen. Hvordan kan vi ellers bli frelst?

Når dommens dag kommer til deg, vil du høre: “Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.” (Matteus 25,34) Eller vil du høre: “Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans”? (Matteus 25,41)

Når du leser disse ordene har du et valg å ta: Vil du velge å tro Guds Ord?

Hvor vil du tilbringe evigheten?Referanser

Job 14,12-16

Slik ligger mannen og reiser seg ikke. Han våkner ikke om så himmelen forgår, han står ikke opp fra søvnen.

Om du ville gjemme meg i dødsriket, skjule meg til din vrede er over, sette en frist og så igjen huske på meg!

Kunne en mann som døde, få liv igjen, da skulle jeg holde ut i striden helt til det kom avløsning for meg.

Da kunne du rope, og jeg ville svare, for du lengtet etter dine henders verk.

Da ville du telle mine skritt uten å vokte på min synd?

Job 19,23-26

Om bare mine ord ble skrevet ned, om de ble ført inn i en bokrull,

formet med griffel av jern og med bly, risset i stein for alltid!

Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet.

Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.

Matteus 7,21-23

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’

Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

Matteus 22,14

For mange er kalt, men få er utvalgt.

Johannes 3,16-17

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Johannes 5,24

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.

1. Korinterbrev 2,9

Men som det står skrevet: Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,

1. Tessalonikerbrev 4,13-18

Vi vil at dere skal vite, brødre, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp.

For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.

Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.

For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds trompet høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.

Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!