Fangataham-Bavaka

Eny, mino marimarina izahay fa ilay Jesosy Kristy iray ihany izay nanao fahagagana roa arivo taona lasa izay dia mbola afaka manao tahaka an’izany amin’izao andro izao. Fenoy ilay taratasy etsy ambany raha ho tianao ny hiarahanay aminao ao amin’ny vavaka azafady. Mangataka izahay mba handefasanao aminay ny fijoroanao vavolombelona rehefa mamaly ny Tompo.


Marka 16:17-18

Ary izao famantarana izao no hanaraka an'ireo izay mino; amin'ny Anarako dia handroaka devoly izy ireo; hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo; Handray menarana izy ireo; ary raha misotro zava-mahafaty izy ireo, dia tsy hampaninona azy ireo izany; hametra-tanana amin'ny marary izy ireo, dia ho sitrana ireny.

 

Jaona 14:12-14

Marina tokoa, marina tokoa, Lazaiko aminareo, izay mino Ahy, ireo asa Ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy; satria Aho mankany mankany amin'ny Ray. Ary na inona na inona hangatahanareo amin'ny anarako, dia Hataoko izany, mba hankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo, dia Hataoko izany.

 

I Petera 2:24

Izay nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba hahatonga antsika, izay maty ny amin'ny ota, ho velona ny amin'ny fahamarinana: tamin'ny dian-kapony no nahasitranana antsika.

Taratasy Fangataham-Bavaka


*Toerana Angatahana