Tao amin’ny Sahan’i Edena, dia ny menarana no “namitaka” an’i Eva tamin’ny fihinanana voankazo anankiray. Nohaniny izany ary avy eo dia nomeny an’izany ny vadiny, ka nahatonga azy ireo nahalala fa nitanjaka izy ireo. Karazana menarana inona no afaka miresaka, ary inona no idiran’ny voankazo anankiray amin’ny mitanjaka?