Buumi Kwamana
Buumi Kwamana
Buumi Kwamana
Buumi Kwamana

I mu Zina
I mu Zina
I mu Zina
I mu Zina

I Cibi Citaanzi
I Cibi Citaanzi
I Cibi Citaanzi
I Cibi Citaanzi
I Cigambyociinda
I Cigambyociinda
I Cigambyociinda
I Cigambyociinda

Lubeta
Lubeta
Lubeta

I Buzuba Buyoosya I Bwa Mwami
I Buzuba Buyoosya I Bwa Mwami

Mulimo Walinolino

Mavidio

Koebela mavidio aabunanike.

MIK

Mibuzyo Iibuzigwa Kanjikanji kujatikizya mulimo wesu.

Jana Cakubelesya

Kumwaya mabbuku aa nkambauko nyika mboizulwa.