Zipangizo


Tiri nawo maulaliki oposa 1,200 amene akupezeka oti mukhoza kutapa omvera ndi owerenga. Onsewa ali mu Chingerezi chenicheni, ife tamasulira maulalikiwa mu zinenero zoposa 70.

KUTAPA MAULALIKI

Tiri ndi ma ofesi 50 pa dziko lonse komanso malo ogawirapo mabuku mazana mazana pa dziko lonse. Chonde lembani pa fomu ili munsimu ngati mukulephera kuti mutape maulalikiwa. Ife mwina tidzakulozerani inu ku malo apafupi ogawira mabuku kapena tidzakukutumizirani zofunikirazo.


 
Fomu Yotilembera
 


*Zofunikira