Juan 5:28-29

Ayaw kahibulong niini: kay ang takna moabot, nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog,
Ug managpanggula; ang mga nanagbuhat sa maayo, ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi; ug ang mga nanagbuhat sa dautan, ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.


Moabot ang adlaw kon diin ang matag usa kanato, Cristohanon man o dili, makahibalo na gayud sa eksakto kung unsa ang anaa sa likod niining tabil sa panahon. Ang Biblia nagasaad og Kinabuhing Walay Katapusan ngadto sa pipila, ug sa uban usab, nagasaad kini og kalaglagan. Ang matag tawo sa tibuok kasaysayan siguradong nangutana na sa iyang kaugalingon, “Unsa kaha ang mahitabo kanako sa dihang mamatay na ako?”

Dugay na kaniadto nga wala pa og Biblia nga mabasa, ang propeta nga si Job nagbantay na sa kinaiyahan. Naghisgot siya mahitungod sa paglaum sa usa ka kahoy, kung unsa nga putlon kini ug mamatay, pero bisan pa niana ug tungod sa baho lang sa tubig, nagabalik ang kinabuhi niini ug manalingsing kini og bag-ong mga udlot. Nasayod si Job nga ang tawo, sama sa kahoy, mabuhi pag-usab:

Kung ang tawo mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? paabuton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, hangtud ang akong pagkabalhin modangat.

Ikaw motawag unta, ug kanimo ako motubag: ikaw mokinahanglan sa buhat sa imong mga kamot.

Apan karon imong ginaihap ang akong mga lakang: dili ba ikaw magtimaan sa akong sala? (Job 14:14-16)

Mahimong wala si Job kaniadto og Biblia nga mabasa, apan nasayod siya nga sa usa ka adlaw pagabanhawon siya sa Dios gikan sa lubnganan sa diha nga moabot na ang Manunubos sa katawohan.

Oh nga gisulat unta karon ang akong mga pulong! oh nga nahamutang unta sila sa usa ka basahon!

Nga sa tinalinsan nga puthaw ug tingga magapatik kanila sa ibabaw sa usa ka bato nga walay katapusan.

Apan alang kanako nasayod nga ang akong manluluwas buhi man, ug sa kaulahian nga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta:

Ug sa tapus ang akong panit kining lawas ko gayud malaglag, unya sa wala ang akong unod makita ko ang Dios: (Job 19:23-26)

Nagahisgot ang maong propeta mahitungod kang Ginoong Jesus ug ang pagkabanhaw sa Iyang mga katawhan. Nasayod si Job pinaagi og kapadayagan nga bisan pa nga ang atong mga lawas bug-os man nga matun-as, igabalik ni Jesus ang atong mga lawas. Ug sa ato mismong mga mata, makita nato ang Iyang Pag-abot. Ginapangandoy gayud sa tanang mga tawo sa Dios kana nga mahimayaong adlaw.

Pero, kung unsa ka sigurado nga adunay Dios, aduna usab og yawa; ug kung unsa ka sigurado nga adunay Langit, aduna usab og impiyerno. Ang mga ganti mas hataas kay sa mahimo natong hunahunaon. Ang apostol nga si Pablo nag-ingon nga, "Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya."  (I Mga Taga-Cor. 2:9)

Dili arang matugkad sa atong mga hunahuna kung unsa katahum ang Langit, ug dili usab nila arang matugkad ang kalisang sa impiyerno. Gisulti kanato ni Jesus nga makalilisang kaayo ang impiyerno nga mas maayo pa kung putlon nato ang usa ka bahin sa atong lawas kay sa mopaingon kita ngadto nianang makahahadlok nga lugar.

Ug kon ang imong kamot mao ang magapangdol kanimo, putla kini: labi pang maayo kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga pungkol, kay sa may duha ikaw ka mga kamot nga moadto ka sa impiyerno, ngadto sa kalayo nga dili arang mapalong: (Marcos 9:43)

Busa kinsa man diay ang mopaingon sa Langit? Ug kinsa ang mopaingon sa impiyerno? Masubo kini hunahunaon, apan nag-ingon si Jesus nga kadaghanan sa mga tawo dili makadawat sa ganti nga andam Niyang igahatag: Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit: kay daku ang pultahan, ug sangkad ang dalan, nga nagahatud ngadto sa pagkalaglag, ug daghan ang nagasulod agi niini: Kay masigpit ang pultahan, ug hiktin ang dalan, nga padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga nakatultol niini. (Mat 7:13-14)

Nag-ingon usab si Jesus, "Dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit; kondili kadtong nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit. Daghan ang magaingon kanako niadtong adlawa, Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? ug tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa? Ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan? Ug unya pagasaysayan ko sila, Wala ko gayud kamo maila: pahalayo kamo kanako, kamong mga mamumuhat sa kadautan."  (Mat 7:21-23)

Tungod lang nga nagaangkon sa pagka-Cristohanon ang usa ka tawo wala kana nagakahulogan nga luwas na siya. Busa, kini ang tin-aw nga pangutana sa atong mga hunahuna: Unsaon ko man pagdawat og Kinabuhing Walay Katapusan? Gihatagan kita ni Jesus og usa ka yano kaayong tubag: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, Ang nagapatalinghug sa akong pulong, ug nagatoo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot; kondili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. (Juan 5:24)

Intawon, aduna og pipila lang gayud ka mga tawo sa kalibutan karon ang andam nga mogahin og panahon gikan sa okupado nilang mga adlaw aron nga makapaminaw sa Pulong sa Dios. Ug aduna og mas gamay pa gayud ang motoo sa Pulong pagkadungog nila niini.

Ginasultihan kita sa mga kaiglesiahan nga magmahimong maayong tawo, manghunahuna og positibo, dili mamakak, manikas, o mangawat, ug mopaingon kita sa Langit. Wala nila masabtan nga ang impiyerno mamahimong puno sa mga tawo nga medyo nagkinabuhi og maayong mga pagkinabuhi. Ang tinuod niini mao nga dili kita mopaingon sa Langit tungod sa atong matarung nga mga binuhatan o tungod nga miyembro kita sa usa ka iglesia. Adunay usa lang ka dalan paingon ngadto sa Kinabuhing Walay Katapusan, ug kana maoy pinaagi kang Jesus Cristo. Gisugo Niya kanato nga kinahanglan MAGTOO kita sa Iyang Pulong, nga mao ang Biblia. Kay kon dili, unsaon man nato pagkaluwas?

Sa diha nga ang paghukom moabot na kanimo, madungog mo kaha ang, “Umari ka, ikaw nga dinayeg sa akong Amahan, panunda ang gingharian nga gitagana alang kanimo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan,” (Mat 25:34) o madungog mo kaha ang, “Pahalayo kanako, tinunglo, ngadto sa kalayong walay katapusan, nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manolunda”? (Mat 25:41)

Samtang nga ginabasa sa imong mga mata kini nga mga pulong, aduna ka’y pagdesisyonan: Pilion mo ba nga toohan ang Pulong sa Dios?

Asa mo ba igahin ang imong Walay Katapusan?Mga Pakisayran Niini

Job 14:12-16

Mao usab ang tawo mamatay, ug dili na mobalik: hangtud nga mawala ang kalangitan, sila dili na manghigmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog.

Oh nga sa sheol unta tagoan mo ako, nga imo unta akong ibutang sa tago, hangtud nga mahupay ang imong kaligutgut, nga imo unta akong tagalan og panahon, ug mahinumdum ka kanako!

Kung ang tawo mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? paabuton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, hangtud ang akong pagkabalhin modangat.

Ikaw motawag unta, ug kanimo ako motubag: ikaw mokinahanglan sa buhat sa imong mga kamot.

Apan karon imong ginaihap ang akong mga lakang: dili ba ikaw magtimaan sa akong sala?

Job 19:23-26

Oh nga gisulat unta karon ang akong mga pulong! oh nga nahamutang unta sila sa usa ka basahon!

Nga sa tinalinsan nga puthaw ug tingga magapatik kanila sa ibabaw sa usa ka bato nga walay katapusan!

Apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man, ug sa kaulahian nga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta:

Ug sa tapus ang akong panit, kining lawas ko gayud malaglag, unya sa wala ang akong unod makita ko ang Dios:

Mateo 7:21-23

Dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit; kondili kadtong nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit.

Daghan ang magaingon kanako niadtong adlawa, Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? ug tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa? ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan?

Ug unya pagasaysayan ko sila, Wala ko gayud kamo maila: pahalayo kamo kanako, kamong mga mamumuhat sa kadautan.

Mateo 22:14

Kay daghan ang mga gipanawag apan diriyut ra ang mga napili.

Juan 3:16-17

Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga nagatoo kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhi nga walay katapusan.

Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot; kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.

Juan 5:24

Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, Ang nagapatalinghug sa akong pulong, ug nagatoo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot; kondili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.

I Mga Taga-Corinto 2:9

Apan ingon sa nahisulat, Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya.

I Mga Taga-Tesalonica 4:13-18

Apan dili among tinguha, mga igsoon, nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo, ingon sa uban nga walay paglaum.

Kay maingon nga kita nagatoo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadad-on ra unya sa Dios pinaagi kang Jesus uban kaniya.

Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kitang mga buhi nga magapabilin pa hangtud sa pag-abot sa Ginoo dili kita magauna kanila nga mga nangamatay.

Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa mga manolunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios: ug unya ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon:

Ug kita nga mga buhi pa nga nanghibilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila, sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan: ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.

Busa paglinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulonga.