Ang mga katoliko nagatoo nga pagahukman sa Dios ang kalibutan sumala kono sa mga doktrina sa ilang iglesia. Kung hukman man sa Dios ang kalibutan pinaagi sa Iglesiang Katoliko, kung ingon-ana unsa na lang ang mga Baptist? Mangalaglag ba sila? Unsa na lang ang mga Hindu ug mga Muslim? Kang kinsa mo man diay isalig ang imong Kaluwasan nga Walay Katapusan? Sa imo bang iglesia?