Marcos 16:16

Ang nagatoo ug magpabautismo maluwas; Apan ang wala nagatoo pagahukman sa silot.


Mga Buhat 2:38

Ug si Pedro miingon kanila, Maghinulsol kamo, ug managpabautismo ang tagsatagsa kaninyo sa ngalan ni Jesus Cristo alang sa pagpasaylo sa mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo.