Malaquias 4:1

Kay, ania karon, ang adlaw moabot na, nga nagasunog daw hudno...


Malaquias 4:5-6

Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang daku ug makalilisang nga adlaw sa GINOO:
Ug iyang pabalikon ang kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga bata, ug ang kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan, tingali unya ako moanhi ug samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraut.


Ginasaad sa kaulahiang Libro diha sa Daang Tugon ang pagkagun-ob sa kalibutan. Apan sa dili pa ang katapusan, ang propeta nga si Elias gitagna nga mobalik ug ipaila ang Mesias. Nagaingon ang uban nga kini nga propesiya natuman na kang Juan nga Bautista.

Duha ka libo ka tuig kaniadto, nagpaabot na ang mga Judio sa pag-abot sa Mesias. Nasayod sila nga nagpropesiya si Malaquias mahitungod sa usa ka tawo nga adunay espiritu ni Elias nga mao ang magpaila kanila sa Mesias. Apan sa dihang miabot si Juan nga Bautista, dili siya ang gipaabot nila nga mao ang mamahimong Elias. Sa diha nga gipangutana nila si Jesus kon ngano nga wala una miabot si Elias, klaro Niyang gisultihan sila nga si Juan mao ang katumanan nianang propesiya: “Ug kung buot kamo magdawat kaniya, siya mao kadtong Elias, nga umalanhi.”

Gamay ra nga pundok sa mga tawo kaniadto ang nakadawat sa niini nga kapadayagan. Para sa kadaghanang mga relihiyosong lider kaniadto, usa lamang si Juan ka madasigon kaayo nga kritiko sa ilang mga organisasyon. Dili lang nga wala nila giila ang mao nga espiritu ni Elias, kondili ang grabe pa niini, ila usab wala nahibal-an ang Pag-abot ni Cristo.

Busa natuman ba diha kang Juan nga Bautista ang propesiya ni Malaquias? Dili tanan.

Una sa tanan, ang kalibutan wala pa “nasunog nga daw hudno” busa nahibalo kita nga mahitabo pa lang ang uban nga bahin sa Malaquias 4. Ang usa pa ka bahin sa maong Kasulatan nga wala kaniadto natuman diha kang Juan mao ang, “pagpabalik sa kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan.” Ug, si Jesus, Mismo, ang nagpropesiya nga si Elias (sa umalabot) magaabot ug magapahauli sa tanang mga butang. (Mat 17:11)

Busa kinahanglan diay kita magpaabot kang Elias sa dili pa ang Ikaduhang Pag-abot ni Cristo!

Karon, sa niining modernong panahon, panahon na para sa Ikaduhang Pag-abot ni Ginoong Jesus. Gikasaad kanato pag-usab, nga ang espiritu ni Elias ang maoy magapaila Kaniya nganhi kanato sumala sa Malaquias 4. Apan unsa man diay nga pundok sa mga tawo ang makaila kang Elias pagmoabot na siya? Kadto lamang ang mga nagapaabot kaniya.

Mahinumduman nato kini nga mga Pulong sa atong Ginoo ug Manluluwas pagmahunahuna nato ang propesiya ni Malaquias alang sa niining patapos na nga mga oras sa panahon:

Apan nagaingon ako kaninyo, Nga si Elias nahianhi na, ug wala nila hiilhi... Mateo 17:12

Unsa na lang kung dili nato mahibal-an ang pag-abot ni Elias? Kung ingon-ana ba’y masipyatan usab nato ang Ikaduhang Pag-abot ni Cristo, sama sa mga escriba ug mga Fariseo kaniadto nga nasipyatan nila ang maong Unang Pag-abot tungod kay wala nila naila si Juan nga Bautista?

 

 

 

 

Mga Pakisayran Niini

II Mga Hari 2:15

Ug sa pagkakita kaniya sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga didto sa Jerico atbang kaniya, sila ming-ingon, Ang espiritu ni Elias nagapuyo kang Eliseo. Ug sila nangadto sa pagtagbo kaniya, ug mingyukbo sa ilang kaugalingon sa yuta sa atubangan niya.

Isaias 40:3-4

Ang tingog sa usa nga nagasinggit, Andama ninyo sa kamingawan ang dalan sa GINOO, himoang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios.

Ang tagsatagsa ka walog pagabayawon, ug ang tagsatagsa ka bukid ug bungtod pagapaubson: ug ang dili patag pagahimoong patag, ug ang mga dapit nga gansanggansangon mapatag: [si Juan Bautista]

Malaquias 3:1

Ania karon, ako nagapadala sa akong sinugo [si Juan nga Bautista], ug siya magaandam sa dalan sa atubangan ko: ug ang Ginoo, nga inyong gipangita, moabot sa hinanali sa iyang templo, ug ang sinugo sa tugon, si kinsa inyong gitinguha: ania karon, siya moabot na, nagaingon ang GINOO sa mga panon.

Malaquias 4:1-6

Kay, ania karon, ang adlaw moabot na, nga nagasunog daw hudno [wala pa kini nahitabo]; ug ang tanang mga palabilabihon, oo, ug ang tanang nanagbuhat sa kadautan, mangahimong tuod sa balili: ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila, nagaingon ang GINOO sa mga panon, nga kini dili magbilin kanila bisan gamut ni sanga.

Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan ang Adlaw sa pagkamatarung mosubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako; ug kamo manggula, ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating vaca sa toril.

Ug pagatamaktamakan ninyo ang mga dautan; kay sila mangahimong abo sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimoon kini, nagaingon ang GINOO sa mga panon.

Hinumdumi ninyo ang kasugoan ni Moises ang akong alagad, nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalaoran ug ang mga tulomanon.

Ania karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang daku ug makalilisang nga adlaw sa GINOO:

Ug iyang pabalikon ang kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga bata [si Juan nga Bautista], ug ang kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan [ang pang-karon nga Elias], tingali unya ako moanhi ug samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraut.

Mateo 11:10

Kay siya, mao ang hingtungdan sa nahasulat, Ania karon, igapadala ko ang akong magsasangyaw nga magauna kanimo, siya mao ang magaandam sa imong dalan sa atubangan mo. [Malaquias 3:1, si Juan nga Bautista]

Mateo 11:14

Ug kung buot ninyo magdawat kaniya, siya mao kadtong Elias, nga umalanhi. [si Juan nga Bautista]

Mateo 17:11-12

Ug sa mitubag si Jesus ug nag-ingon kanila, Oo matuod nga si Elias moanhi, ug magapahauli sa tanang mga butang. [Ang pang-karon nga Elias]

Apan nagaingon ako kaninyo, Nga si Elias nahianhi na, ug wala nila hiilhi, apan gibuhat kaniya ang tanan nga buot nilang pagabuhaton. Ingon man usab ang Anak sa tawo pagapaantuson nila. [si Juan nga Bautista]

Lucas 1:17

Ug siya magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung; aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam. [si Juan nga Bautista]