Botshelo Kwa Morago
Botshelo Kwa Morago
Botshelo Kwa Morago
Botshelo Kwa Morago

Ka Leina La
Ka Leina La
Ka Leina La
Ka Leina La

Boleo Jwa Kwa Tshimologong
Boleo Jwa Kwa Tshimologong
Boleo Jwa Kwa Tshimologong
Boleo Jwa Kwa Tshimologong
Bofetatlholego
Bofetatlholego
Bofetatlholego
Bofetatlholego

Katlholo
Katlholo
Katlholo

Letsatsi Le Le Boifisang La Morena
Letsatsi Le Le Boifisang La Morena

Ditiro Tsa Bosheng

Dividio

Lebelela dividio tse di tlhotlheletsang.

Dipotso Tsa Kgapetsakgapetsa

Dipotso tsa kgapetsakgapetsa malebana le bodiredi jwa rona.

Bona Didirisiwa

Kabo ya lefatshe ka bophara ya dibuka tsa dithero.