Een Profeet?In de Bijbel bracht God altijd Zijn Boodschap aan de mensen op de wereld door de profeet van het tijdperk. Hij sprak tot Mozes door een brandende struik en gaf hem de opdracht de Hebreeën uit Egypte te leiden. De zichtbare Vuurkolom en andere tekenen werden gegeven om zijn bediening te betuigen. Johannes de Doper bracht een Boodschap om de wereld voor te bereiden op de komende Messias. Terwijl de Here Jezus in de rivier de Jordaan gedoopt werd, bevestigde een Stem uit de Hemel Johannes zijn opdracht om het Lam van God te introduceren: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb.” Jaren later kon men de Stem van de Here opnieuw horen spreken tot een profeet, toen Hij tot Paulus sprak door een verblindend Licht, en hem later de opdracht gaf om de gemeenten op orde te stellen. Door het Nieuwe en Oude Testament heen heeft God nooit tot Zijn volk gesproken door een denominationeel systeem of een religieuze organisatie. Hij heeft altijd tot de mensen gesproken door één man: Zijn profeet. En Hij betuigde deze profeten door bovennatuurlijke tekenen.

Maar hoe zit het vandaag de dag? Openbaart God nog steeds Zijn Woord aan de profeten? Zijn er nog steeds bovennatuurlijke tekenen? Zou God heden ten dage een profeet tot de wereld zenden? Het antwoord is beslist: “Ja!”

Maar hoe zullen we het weten wanneer een profeet zich voordoet? Hoe zal hij eruitzien? Hoe zal hij handelen? Welk teken zal Hij ons geven? Welke Schriftgedeelten zal hij vervullen?

De profeten van weleer waren dappere mannen van God en waren niet bang om religieuze organisaties te weerstaan. In feite werden ze bijna altijd verguisd door de geestelijkheid. Elia daagde de religieuze organisaties van zijn tijd uit door hen te vragen of God hún offer zou respecteren, of het zijne. Zij juichten. Zij profeteerden. Zij sprongen bovenop het altaar. Zij sneden zichzelf met messen. Maar God hoorde hen niet. Elia keek op naar de Hemel en zei: “Heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw woord al deze dingen doe.” Toen riep hij vuur van de Hemel om het offer te verteren. De profeet Micha weerstond de Koning van Israël en het gehele priesterschap toen hij de Hogepriester Zedekia bestrafte voor het profeteren van een leugen. De Hogepriester sloeg hem in het gezicht en de Koning zette hem gevangen vanwege het spreken van de waarheid. Zelfs de Here Jezus werd zo gehaat door de religieuze organisaties van Zijn tijd dat zij Hem naast de slechtste misdadigers kruisigden. Als de geschiedenis waarheidsgetrouw is, zou een profeet gehaat worden door het moderne denominationele systeem, en zou hij als ketter, valse profeet, of nog erger worden aangemerkt. Maar God zou het voor Zijn dienstknecht opnemen.

Als er een profeet in deze moderne dag was, op welke manier zou die dan door de Katholieke Kerk geaccepteerd worden? De Baptistenkerk? De Lutherse Kerk? Elke andere denominatie?

De Here Jezus gebood aan allen die Hem geloven: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.” (Marcus 16:17-18). Is dit Schriftgedeelte vandaag waar? Als het niet waar is, wanneer hielden de woorden van de Here dan op te bestaan? Door de Bijbel heen konden de profeten de zieken genezen, duivelen uitwerpen en wonderen verrichten. Mozes plaatste de koperen slang voor het volk Israël om hen van de beet van giftige slangen te genezen (Numeri 21:9). Naäman, een machtige Syriër, kwam naar Elisa om van melaatsheid genezen te worden (II Koningen 5:9). Toen een jonge man uit het bovenraam een dodelijke val maakte, omarmde de apostel Paulus hem en bracht het leven in het dode lichaam terug (Handelingen 20:10). We hebben slechts een verslag van ongeveer 3½ jaar van het leven van onze Here Jezus, maar tijdens die paar jaren genas Hij voortdurend de zieken. Blinden werden ziende gemaakt. Melaatsen werden genezen. Doven ontvingen hun gehoor. Verlamden liepen. Elke kwaal werd genezen (Mattheüs 4:23).

God betuigde zijn profeten ook op andere manieren dan alleen door genezingen. Zelfs de best bewaarde geheimen van het hart werden aan deze mannen van God bekend gemaakt. Koning Nebukadnezar had een verontrustende droom, maar hij kon zich niet herinneren waar het over ging. De profeet Daniël vertelde de koning zowel de droom als de profetie die erop volgde (Daniël 2:28). Niets was voor Salomo verborgen toen de koningin van Scheba voor hem kwam. Hij was zo vervuld met de Geest, dat hij haar de vragen van haar hart vertelde voordat ze die stelde (I Koningen 10:3). Elisa vertelde de Koning van Israël alle plannen van de koning van Syrië, zelfs de vertrouwelijke gesprekken die in zijn slaapkamer gevoerd werden (II Koningen 6:12).

Door Zijn eigen handelingen toonde de Here Jezus vaak dat deze Geest van onderscheiding de Geest van Christus is. Hij onderscheidde Nathanaëls natuur, toen Hij zei: “Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is!” En Jezus ging verder met Nathanaël te vertellen waar hij was toen Phillippus hem over de Messias sprak (Johannes 1:49). Toen Nathanaël zag dat Jezus zijn hart kende, herkende hij Hem onmiddellijk als de Christus. De eerste keer dat Jezus Petrus zag, vertelde Hij hem de naam van zijn vader, Jonas (Johannes 1:43). Toen liet Petrus alles achter en volgde Jezus voor de rest van zijn leven. Jezus ontmoette de Samaritaanse vrouw bij de bron en vertelde haar over haar zonden uit het verleden. Haar eerste woorden waren: “Here, ik zie dat Gij een profeet zijt” (Johannes 4:19). Alle drie deze mensen kwamen uit verschillende lagen van de bevolking, toch herkenden zij Jezus onmiddellijk toen Hij de gave van onderscheiding toonde.

Verdween deze gave bij het schrijven van de laatste pagina van de Bijbel? Als deze wonderen zo duidelijk in de Bijbel zijn beschreven, waar zijn ze dan vandaag? Een hedendaagse profeet zou zeker door wonderen betuigd worden.

Heeft God Zijn volk vergeten? Is Hij nog steeds in staat om de zieken te genezen? Spreekt Hij nog steeds tot ons door Zijn profeten? Voorzag een van de profeten deze tijd?

Zijn er profetieën die nog vervuld moeten worden?