Ioan 5:28-29

Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui,

Şi vor ieși afară din ele. Ceice au făcut binele, vor învia pentru viață; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată.


Va veni o zi când fiecare din noi, fie Creştin sau nu, vom afla exact ce este dincolo de cortina timpului. Biblia promite Viaţă Eternă la unii, iar la alţii, ea promite osândă. Fiecare fiinţă umană prin toată istoria cu siguranţă s-a întrebat, „Ce mi se va întâmpla după ce eu mor?”

Cu mult înainte ca să existe vreodată o Biblie de citit, profetul Iov a urmărit natura. El a vorbit despre nădejdea unui pom, cum, când acesta este tăiat jos şi moare, totuşi prin atingerea apei, el răsare înapoi la viaţă şi înmugurește din nou. Iov a ştiut că un om, ca şi pomul, va învia iarăşi la viaţă:

Dacă un om moare, va învia el din nou? toate zilele hotărâte pentru timpul meu voi aştepta, până-mi vine schimbarea.

Tu vei chema, şi îţi voi răspunde: și îți va fi dor de lucrarea mâinilor Tale.

Dar astăzi Tu îmi numeri paşii: ai ochiul asupra păcatului meu. (Iov 14:14-16) [Trad. KJV]

Iov a putut să nu aibă o Biblie să citească, dar el a ştiut că Dumnezeu îl va învia într-o zi din mormânt când Răscumpărătorul rasei umane a venit.

Oh! aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte;

aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier şi cu plumb în stâncă pe vecie…

Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că va sta pe pământ în ziua din urmă.

Chiar după ce viermii din pielea mea nimicesc acest trup, totuşi în carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu: (Iov 19:23-26) [Trad. KJV]

Profetul vorbea despre Domnul Isus şi învierea poporului Lui. Prin descoperire Iov a ştiut căci chiar dacă trupurile noastre se pot veşteji complet, Isus va restaura carnea noastră. Şi chiar cu ochii noştri, noi vom vedea Venirea Lui. Tot poporul lui Dumnezeu doreşte să vadă acea zi glorioasă.

Oricum, tot aşa de sigur cum Dumnezeu există, de asemenea există un diavol; şi tot aşa de sigur cum există un Cer, există şi un iad. Interesele sunt mai înalte decât ne putem imagina. Apostolul Pavel a spus că, „Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (I Cor. 2:9)

Minţile noastre nu pot cuprinde cât de măreţ va fi Cerul, şi nici nu pot să cuprindă groaza din iad. Isus ne-a spus că iadul este aşa de rău încât ar fi mai bine dacă am tăia jos un mădular din trupul nostru decât să riscăm să mergem la acel loc îngrozitor.

Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât să ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge. (Marcu 9:43)

Aşa că cine va merge în Cer? Şi cine va merge în iad? Acesta este un gând trist, dar Isus a spus că cei mai mulţi dintre oameni nu vor primi răsplata care El vrea s-o dea: Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, și puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:13-14)

Isus a mai spus, Nu orișicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! nu am proorocit noi în Numele Tău? Și nu am scos noi draci în Numele Tău? Și nu am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toți care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:21-23)

Doar pentru că o persoană pretinde că este Creștin nu înseamnă că el este mântuit. Astfel, aceasta este întrebarea evidentă în minţile noastre: Cum primesc eu Viaţă Eternă? Isus ne-a dat un răspuns foarte simplu: Adevărat, adevărat, vă spun, că cine aude Cuvântul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică, şi nu va veni la judecată; ci a trecut de la moarte la viaţă. (Ioan 5:24) [Trad. KJV]

Din nefericire, există aşa de puţini oameni în lume astăzi care vor să-și facă timp din zilele lor aglomerate ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Şi există chiar mai puţini care vor crede Cuvântul o dată ce l-au auzit.

Bisericile ne spun să fim oameni buni, să ne gândim pozitiv, să nu minţim, înşelăm, sau să furăm, şi noi vom merge în Cer. Ei nu înţeleg că iadul va fi plin de oameni care par să trăiască vieţi bune. Realitatea este că noi nu vom merge în Cer din cauza faptelor noastre neprihănite sau pentru că noi suntem un membru al unei anumite biserici. Există numai o singură cale la Viaţa Eternă, şi aceea este prin Isus Cristos. El ne-a învăţat că noi trebuie să CREDEM Cuvântul Lui, care este Biblia. Cum am putea noi altfel, să fim mântuiţi?

Când vine ziua judecăţii voastre, veţi auzi voi, „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii,” (Matei 25:34) sau veţi auzi voi, „Duceți-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui”? (Matei 25:41)

Aşa cum ochii tăi citesc peste aceste cuvinte, tu ai de făcut o alegere: Vei alege tu să crezi Cuvântul lui Dumnezeu?

Unde îţi vei petrece eternitatea?Trimiteri

Iov 14:12-16 [Trad. KJV]

Aşa se culcă și omul şi nu se mai scoală; cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, și nu se mai scoală din somnul lui.

Ah! de m-ai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până-Ți va trece mânia, și de mi-ai rândui o vreme când Îți vei aduce iarăși aminte de mine!

Dacă un om moare, va învia el din nou? toate zilele hotărâte pentru timpul meu voi aştepta, până-mi vine schimbarea.

Tu vei chema, şi îţi voi răspunde: și îți va fi dor de lucrarea mâinilor tale.

Dar astăzi Tu îmi numeri paşii: ai ochiul asupra păcatului meu.

Iov 19:23-26 [Trad. KJV]

Oh! aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte;

Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier şi cu plumb în stâncă pe vecie...

Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că va sta pe pământ în ziua din urmă.

Chiar după ce viermii din pielea mea nimicesc acest trup, totuşi în carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu:

Matei 7:21-23

Nu orișicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”

Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toți care lucraţi fărădelege.”

Matei 22:14

Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.

Ioan 3:16-17 [Trad. KJV]

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

Ioan 5:24 [Trad. KJV]

Adevărat, adevărat vă spun, că cine aude Cuvântul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică, şi nu va veni la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

I Corinteni 2:9

Dar după cum este scris: „Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”

I Tesaloniceni 4:13-18 [Trad. KJV]

Nu voiesc, fraţilor, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.

Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat iarăși, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.

Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.

Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului, şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Cristos.

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.