Johannes 14:12

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;


Marcus 16:17-18

En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.

Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.


Ieder van ons kan de bladzijden van de Bijbel omslaan en zien dat God wonderen doet: Mozes deed de wateren van de Rode Zee splijten, Elia riep een hongersnood uit, Jezus liep op het water, en de discipelen genazen de zieken.

Er zijn duizenden wonderbaarlijke gebeurtenissen opgenomen in de Bijbel. Als God met tekenen en wonderen getuigt, waar zijn dan vandaag Zijn wonderen? Kan Hij kanker genezen zoals Hij melaatsheid in de Bijbel genas? Hoe zit het dan met AIDS of malaria? Kan Hij nog steeds een wonder doen? Ja, God doet nog steeds wonderen en deze tekenen volgen hen die geloven.

Nu, kijk vrienden, denk aan Koning George van Engeland, toen hij genezen was van multiple sclerose, toen wij gebed voor hem hadden. Denk aan Florence Nightingale, (haar grootmoeder, de oprichtster van het Rode Kruis), woog ongeveer zestig pond, lag daar stervend aan kanker van de twaalfvingerige darm bij de maag, lag daar stervend. Een kleine duif vloog daar in de bosjes en de Geest van God kwam en zei: “ZO SPREEKT DE HEER, zij zal leven.” En ze weegt honderdvijftig pond in volkomen gezondheid.

Denk aan congreslid Upshaw die jaar na jaar, zesenzestig jaar, aan stoel en bed gekluisterd zat. En ogenblikkelijk stond hij overeind, rende door het gebouw, raakte zijn tenen aan, werd volkomen normaal en gezond gemaakt.

Denk maar aan de duizenden en duizenden mensen die genezen zijn. Waarom zitten we hier totdat we sterven? Laten we er iets aan doen.

Heb geloof als u ziek bent of in nood. De Bijbel zegt dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid, dus als Hij tweeduizend jaar geleden in staat was een wonder te doen, dan is Hij vandaag in staat om hetzelfde te doen. Hij beloofde ons dat we genezen zijn, als we alleen maar zouden geloven.

Congressman Upshaw

William D. Upshaw diende acht jaar in het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten en was presidentskandidaat in 1932. Een ongeval in de landbouw verlamde hem toen hij een kind was, en hij bracht 66 jaar door of op krukken of in een rolstoel. In 1951 werd hij volledig genezen en kon hij de rest van zijn leven normaal lopen.

 
Florence Nightingale

Florence Nightingale, een ver familielid van de bekende verpleegkundige, had maagkanker in het laatste stadium. Zij stuurde deze foto als een laatste verzoek voor gebed voordat de kanker haar uiteindelijk van het leven zou beroven. Zoals u kunt zien, stond zij op het punt te sterven voordat de Here Jezus haar genas in 1950. De volgende foto werd na haar genezing genomen en ingezonden als een bewijs dat God nog steeds de zieken geneest.


Tris Griffin

Tris Griffin ging naar de dokter in het begin van 2013 vanwege rugpijn waarvan ze vreesde dat het een herhaling zou kunnen zijn van haar strijd tegen kanker. Een MRI-scan toonde een “aortadissectie” in haar hart, wat een aanleiding voor de artsen was om verdere testen te doen en een spoedoperatie voor de volgende dag in te plannen. De lijn door het hart op de afbeelding is een duidelijke spleet die een snelle en vrijwel zekere dood zou betekenen als deze zou scheuren.

De volgende dag, nadat gelovigen voor haar gebeden hadden, voerden de artsen nog een CT-scan uit om vóór de operatie de ligging van de spleet precies vast te stellen. Deze keer lieten de beelden een volmaakt gezond hart zien. Verbijsterd vertelde de chirurg mevrouw Griffin: “Ik weet niet wat ik u moet vertellen. U had een aortadissectie, maar nu is alle bewijs weg.” Hij liet haar de beelden zien van voor het gebed, en toen van daarna. “U bent vrij om te gaan en er is bovendien geen spoor van kanker. U bent kerngezond.”

 

De pijl van de arts wijst de aorta aan, het donkere, ronde gebied in het midden van het beeld. De diagonale lijn er doorheen is het aneurysma, oftewel “dissectie” van de aorta, wat onmiddellijk een operatie vereist en fataal is als het scheurt. Een tweede scan werd de volgende dag genomen. De dissectie verdween volledig en kwam nooit meer terug.

Verwijzingen

Psalm 103:2-3

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

Jesaja 53:5

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Marcus 16:17

En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.

Lukas 17:6

En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij zoudt tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.

Johannes 14:12

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;

I Thessalonicensen 1:5

Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.

Hebreeën 2:3-4

Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben.

God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen, en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Hebreeën 13:8

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Jakobus 5:15

En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

I Petrus 2:24

Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.