Johannes 5:28-29

Verwondert u daar niet over, want de ure komt, waarin allen, die in de graven zijn, zijn stem zullen horen;

En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.Er komt een dag waarop een ieder van ons, hetzij Christen of anderszins, precies te weten zal komen wat zich precies achter het gordijn van de tijd bevindt. De Bijbel belooft sommigen Eeuwig Leven, en anderen wordt verdoemenis beloofd. Door de geschiedenis heen heeft ieder mens zichzelf zeker afgevraagd: “Wat zal er met mij gebeuren wanneer ik sterf?”

Lang voordat er ooit een Bijbel was om te lezen, keek de profeet Job naar de natuur. Hij vertelde over de hoop van een boom, als hij omgehakt wordt en afsterft, toch loopt hij door de geur van water weer uit en vormt jonge scheuten. Job wist dat een man, net als de boom, weer tot leven zou komen:

Als een man gestorven is, zal hij weer leven? Ik zou al de dagen van mijn strijd hopen, totdat mijn verandering komen zou.

Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden, dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig zijn.

Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet om mijn zonden. (Job 14:14-16)

Job had wellicht geen Bijbel om te lezen, maar hij wist dat God hem op een dag zou laten opstaan uit het graf als de Verlosser van de mensheid voortgekomen was.

Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden ingetekend!

Dat zij met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouwen werden!

Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;

En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; (Job 19:23-26)

De profeet sprak over de Here Jezus en de opstanding van Zijn volk. Door openbaring wist Job dat hoewel onze lichamen volledig zouden mogen vergaan, Jezus ons vlees zal herstellen. En met onze eigen ogen zullen wij Zijn Komst zien. Heel Gods volk verlangt naar die heerlijke dag.

Niettemin, zo zeker als God bestaat, is er ook een duivel; en zo zeker als er een Hemel is, is er ook een hel. Er staat meer op het spel dan we ons kunnen voorstellen. De apostel Paulus zei: "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben." (I Kor. 2:9)

Ons verstand kan niet vatten hoe groot de Hemel zal zijn, noch kan het de gruwelen van de hel vatten. Jezus vertelde ons dat de hel zo erg is, dat het beter zou zijn dat we een deel van ons lichaam afhakken dan het risico te nemen om naar die gruwelijke plaats te gaan.

En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, (Marcus 9:43)

Wie zal er dan naar de Hemel gaan? En wie zal naar de hel gaan? Het is een treurige gedachte, maar Jezus zei dat de meeste mensen de beloning niet zullen ontvangen die Hij graag geven wil: Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; Want de poort is eng; en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden. (Matt. 7:13-14)

Jezus zei ook: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen; maar die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!" (Matt. 7:21-23)

Alleen maar omdat een persoon Christelijk beweert te zijn, betekent niet dat hij gered is. Dan rijst bij ons de voor de hand liggende vraag op: Hoe ontvang ik Eeuwig Leven? Jezus gaf ons een heel eenvoudig antwoord: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Joh. 5:24)

Helaas zijn er vandaag zo weinig mensen in de wereld die tijd vrij willen maken in hun drukke leven om het Woord van God te horen. En het zijn er nóg minder die het Woord zullen geloven nadat zij het gehoord hebben.

De kerken vertellen ons om een goed mens te zijn, positief te denken en niet te liegen, te stelen of te bedriegen, en dan gaan we naar de Hemel. Ze begrijpen niet dat de hel vol zal zitten met mensen die een goed leven lijken te leiden. De realiteit is dat we niet naar de Hemel zullen gaan vanwege onze goede daden of omdat we lid zijn van een bepaalde kerk. Er is slechts één weg naar het Eeuwige Leven en dat is door Jezus Christus. Hij leerde ons dat we Zijn Woord, dat is de Bijbel, moeten GELOVEN. Hoe zouden we anders gered kunnen worden?

Wanneer voor u de dag des oordeels komt, zult u “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld,” (Matt. 25:34) horen, of zult u “Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is,” (Matt. 25:41) horen?

Terwijl u deze woorden leest, moet u een keuze maken: Kiest u ervoor om Gods Woord te geloven?

Waar zult u de eeuwigheid doorbrengen?Verwijzingen

Job 14:12-16

Alzo ligt de mens neer, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.

Och, of Gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat Uw toorn zich afkeerde; dat Gij mij een bepaling steldet, en aan mij gedachtig waart!

Als een man gestorven is, zal hij weer leven? Ik zou al de dagen van mijn strijd hopen, totdat mijn verandering komen zou.

Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden, dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig zijn.

Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet om mijn zonden.

Job 19:23-26

Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden ingetekend!

Dat zij met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouwen werden!

Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;

En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen;

Mattheüs 7:21-23

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! Hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Mattheüs 22:14

Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Johannes 3:16-17

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Johannes 5:24

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

I Korinthe 2:9

Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben.

I Thessalonicensen 4:13-18

Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van hen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de anderen, die geen hoop hebben.

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen, die ontslapen zijn in Jezus, weerbrengen met Hem.

Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen.

Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.