Maleachi 4:1

Want zie, de dag komt, brandend als een oven!


Maleachi 4:5-6

Zie, ik zend u de profeet elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.


Het laatste Boek uit het Oude Testament belooft de vernietiging van de wereld. Maar vóór het einde, wordt Elia de profeet voorzegd om terug te keren en de Messias te introduceren. Sommigen zeggen dat Johannes de Doper deze profetie vervuld heeft.

Tweeduizend jaar geleden waren de Joden in afwachting van de komst van de Messias. Zij wisten dat Maleachi over een man profeteerde met de geest van Elia die de Messias aan hen zou voorstellen. Maar toen Johannes de Doper kwam, was hij niet wat zij verwacht hadden hoe Elia zou zijn. Toen ze Jezus de vraag stelden waarom Elia niet eerst gekomen was, vertelde Hij hen duidelijk dat Johannes de vervulling was van deze profetie: “En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou.”

Het was slechts een kleine groep mensen die deze openbaring ontving. Voor de meesten van de religieuze leiders was Johannes niet meer dan een overijverige criticus van hun organisaties. Niet alleen hebben zij de geest van Elia niet herkend, maar erger nog, zij hebben ook de Komst van Christus gemist.

Heeft Johannes dan de profetie van Maleachi vervuld? Niet helemaal.

Ten eerste heeft de wereld nog niet “als een oven gebrand”, dus weten we dat tenminste nog een deel van Maleachi 4 plaats moet vinden. Een ander Schriftgedeelte dat niet door Johannes vervuld is, was “het hart der kinderen tot hun vaderen terugvoeren.” En Jezus zelf profeteerde dat Elia wel eerst zal (toekomst) komen, en alles weer herstellen. (Matt. 17:11)

Daarom moeten we uitzien naar Elia vóór de Tweede Komst van Christus!

Nú, in deze moderne dag, is het tijd voor de Tweede Komst van de Here Jezus. Opnieuw wordt ons beloofd dat de geest van Elia Hem aan ons bekend zal maken in overeenstemming met Maleachi 4. Maar welke groep mensen zal Elia herkennen als hij komt? Alleen zij die hem verwachten.

Deze Woorden van onze Heer en Redder komen tot ons als we aan de profetie van Maleachi voor deze laatste tijd denken:

Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend... Mattheüs 17:12

Wat als we deze komst van Elia missen? Zullen we dan de Tweede Komst van Christus missen, zoals de schriftgeleerden en Farizeeën Zijn Eerste Komst hebben gemist omdat zij Johannes de Doper niet hebben herkend?

 

 

 

 

Verwijzingen

II Koningen 2:15

Toen nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neer ter aarde.

Jesaja 40:3-4

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.

Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. [Johannes de Doper]

Maleachi 3:1

Zie, Ik zend mijn bode [Johannes de Doper], die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen.

Maleachi 4:1-6

Want zie, de dag komt, brandend als een oven! [is nog niet gebeurd]; Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten.

Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.

Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.

Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen.

Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen [Johannes de Doper], en het hart der kinderen tot hun vaderen [hedendaagse Elia], opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

Mattheüs 11:10

Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal. [Maleachi 3:1, Johannes de Doper]

Mattheüs 11:14

en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. [Johannes de Doper]

Mattheüs 17:11-12

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. [hedendaagse Elia]

Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. [Johannes de Doper]

Lukas 1:17

En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. [Johannes de Doper]