Lividio

Ea Moporofeta Oa Palokholo Mashome A Mabeli, e katlalitsoeng ka ʾmala, e u kenya lelapeng la Moena Branham mohla a ne a hlongoa lipotso ka 1953.

Ea Letšolo La Chicago e katlalitsoe mane Chicago, Illinois ka Phato, 1953.

Ea Boliba Bo Arabelana Le Boliba e katlalitsoe kahara Constitution Hall mane Washington, D.C. ka Phupjane ea 1954.