Yone 5.28-29

Kanukemi bwa bwalu ebu nansha: bwalu diba dilwalwa dyumvwa bonso badi mu nkita diyi dyende, ne nebapatuke;
Aba biikala benze maalu mimpe, mu dibiika dya mwoyi; ne aba biikala benze maalu mabi, mu dibiika dya dipiishiibwa.


Dituku dilwalwa diikala muntu ne muntu wa kutudi, nansha mwena Kilisto anyi nê nganyi, mwa kujandula anu menemene cidi dyamwamwa dya rìdô wa cikondo. Bible udi ulaya Mwoyi wa Cyendeleele kudi bamwe, kadi kudi bakwabo, udi ulaya dipiishiibwa. Mbushuwa ne muntu wetu yônsò wa maci ne mêsù ewu mu maalu malonda ukaadiku mudyělè lukonko elu ne: “Ncinyi cyangenzekela pângààfwà?”

Kumpala menemene kwa Bible wa kubala kwikalaye kwŏkò, muprofeta Yobo uvwa ukenketa bufuki. Kwakulaye pa ditekemena dya muci, muvwawu mwa kuupudiibwa ne kufwa, kadi ku mwenyi wa mâyì, usasa ushaala kabidi ne mwoyi ne wela ntonga mipyamipya. Yobo kujingululaye ne muntu yêyè, anu mudi muci amu, uvwa mwa kujuuka ne kwikala cyakabidi ne mwoyi:

Muntu yêyè mufwe, neikale cyakabidi ne mwoyi anyi? nêngìndilè matuku ônsò a cikondo cyanyi cinkosela, too ne paalwa dishintuluka dyanyi.

Wêwè neubiikile, ne mêmè nênkwitàbè: newikale dijinga ne mudimu wa byanza byebe.

Bwalu mpindyewu udi ubala bûngì bwa bidya byanyi: kwêna utangila ku mpekaatu wanyi anyi? (Yobo 14.14-16)

Yobo uvwa mwa kwikala kayi mupete Bible wa kubalaye, kadi wakajingulula ne dîngà dituku Nzambi wadyakumubiisha ku lufu ne kumupatula mu lukita pavwa Mupikudi wa bukwabantu mwa kupatuka.

Kaa, mêyì aanyi ikalapu mafunda mpindyewu’s we! kaa, ikalapu mafunda mu mukanda’s we!

Bwa kwikalawu matapa mu dibwe kashidi ne bikà wa cyamu cifiike ne cya plomb.

Bwalu ndi mumanye ne mupikudi wanyi udi ne mwoyi, ne yêyè neimane pa buloba ku dituku dya ndekeelu:

Nenku nansha mwikala misanda ya mu dikoba dyanyi mibutule mubidi ewu, nansha nanku mu mubidi wanyi nêmmonè Nzambi: (Yobo 19.23-26)

Muprofeta ewu uvwa wakula bwa Mukalenge Yesu ne bwa dibiika dya ku lufu dya bantu Bende. Ku dibuulula Yobo wakajingulula ne nansha mibidi yetu mifwanyine kujimina kashidi, Yesu nealujulule misunya yetu. Nenku anu ne mêsù etu mene aa, netumone Dilwa Dyende. Bantu baa Nzambi bônsô badi bajinga kumona dituku adi dya butumbi.

Nansha nanku, anu mudibi ne Nzambi udiku amu, dyabulu kabidi udiku; ne anu mudibi ne Dyulu didiku amu, iferno kabidi udiku. Tupya twa nkunyi ya kwoshelapu bantu tutu tukole kupita mutùtù twêtù tudicinkila amu. Mupostolo Pôlò wakamba ne: “Cìtù dîsù kadiyiku dyanji kumona, anyi cìtù dici kadiyiku dyanji kuumvwa, anyi cìtù kaciyiku cyanji kubwela mu mwoyi wa muntu, bintu bidi Nzambi mulongolwele aba badi bamunange.” (I Kol. 2.9)

Etu meeji kaenaku mwa kuumvwa mushindu wa bunene bwikala Dyulu to, anyi kaenaku mwa kuumvwa bintu bidi byènza bwôwà bya mu iferno to. Yesu utu mutwămbìle ne iferno mmubi be mu mushindu wa ne bivwa bitambe bwîmpè bu twêtù mwa kukosa citupa cya mubidi wetu pamutu paa kuya mu mwaba udi ukwacisha bwôwà awu.

Nenku piikala cyanza cyebe cikulendwisha, ucikose: mbitambe bwîmpè bwa wêwè kubwela mu mwoyi mwikale ne bulema, pamutu paa kwikala ne byanza bibidi kadi kuya mu iferno, mu kapya kadibo kabayiku mwa kujima nansha: (Maako 9.43)

Pa nanku wâya mu Dyulu nganyi? Ne wâya mu iferno nganyi? Mmeeji adi afila dibungama, kadi Yesu ngudi mwambe ne bantu bààbûngì kabaakupeta difutu didiYe muswe kufila adi nansha: Bwelelaayi ku mushiku wa mbelu mubumbakane: bwalu mushiku wa mbelu mmubaaluluke, ne njila mmwalabale, udi ufila ku kabutu, ne kudi bààbûngì badi babwelelaku: Bwalu mushiku wa mbelu mmubumbakane, ne njila mmubulakane, udi ufila ku mwoyi, ne bakese menemene ke badi bamupeta. (Maat. 7.13-14)

Yesu utu mwambe kabidi ne: “Kî mmuntu yônsò udi ungamba ne: Mukalenge, Mukalenge, wâbwela mu bukalenge bwa mu dyulu to; kadi anu ewu udi wenza diswa dya Taatu wanyi udi mu dyulu. Bààbûngì nebangambile mu dituku adi ne: Mukalenge, Mukalenge, katutuku bambe biprofeta mu dînà dyebe anyi? ne mu dînà dyebe biipate badémons? ne mu dînà dyebe benze byenzedi byàbûngì bya kukema? Nenku mêmè nêmbàjìkwìlè ne: Ncitu munumanyeku to: ngumukilaayi apa, nwênù beena mudimu baa bubi.” (Maat. 7.21-23)

Kî ng’anu bwalu muntu udi udyamba mudiye mwena Kilisto nanku aci cidi cyumvwija ne mmusungidiibwe to. Pa nanku, lukonko elu ndumanyike bîmpè mu meeji etu: Ndi mpeta Mwoyi wa Cyendeleele munyi? Yesu mmutupe dyandamuna dipeepele peepelee ne: Bulelela, bulelela, ndi nnwambila ne, Ewu udi uteeleja dîyì dyanyi, ne witabuuja ewu wâkantùma, udi ne mwoyi wa kashidi, ne yêyè kaakubwela mu dipiishiibwa to; kadi mmuumuke ku lufu muye ku mwoyi. (Yone 5.24)

Dyakabi, kudi bantu bakese menemene pa buloba leelu ewu badi baswe mu matuku a midimu yabo kukosaku dîbà bwa kuteeleja Dîyì dya Nzambi. Ne kudi kabidi bakese menemene badi baswe kwitabuuja Dîyì pakaadibo mene baditeeleje apu.

Ekeleeziya idi itwambila bwa kwikala muntu mwîmpè, kwela meeji majaalame, kubenga kushima, kwibila, anyi kwiba, ne netuye mu Dyulu. Kabeena bumvwaku ne iferno neikale mûle tente ne bantu badi bamweka bu badi basomba nsombelu mulenga to. Bulelela budi ne katwakuya mu Dyulu bwa byenzedi byetu bya bwakane anyi ne bwalu tudi cidimba cya ekeleeziya kampanda to. Kudi kajila anu kamwepele kadi kafila ku Mwoyi wa Cyendeleele, kiine aku nkupicila kudi Yesu Kilisto. Yêyè mmutulongeshe ne tudi ne cya KWITABUUJA Dîyì Dyende, didi diikale Bible. Kabiyi nanku to, mmunyi mutudi bafwanyine kusungidiibwa?

Paakulwila dituku dya cilumbulwidi, neŭmvwè ne: “Lwâyi, nwênù babeneshiibwe baa Taatu wanyi, pyanaayi bukalenge bwakanulongolwelabo kacya ku cifukidi cya dyulu ne buloba,” (Maat. 25.34) anyi neŭmvwè ne: “Ngumukilaayi apa, nwênù badi beediibwe mulawu, ndaayi mu kapya ka kashidi, kaakalongolwelabo dyabulu ne banjelo bende”? (Maat. 25.41)

Padi mêsù ebe munkaci mwa kubala mêyì aa apa, udi ne disungula dya wêwè kwenza: Kwenaku mwa kusungula bwa kwitabuuja Dîyì dya Nzambi anyi?

Mu cyendeleele newikale penyi?Myaba ya kubala

Yobo 14.12-16

Nunku muntu udi ulaala panshi, ne kêna ujuuka to: too ne piikala maulu kâcìyikù kabidi to, bôbò kabaakubiika, anyi kabaakubiishiibwa ku tulu twabo to.

Eyi, bwa wânsokokakù mu lukita, bwa wândamakù mu mwaba wa musokoko, too ne paapita ciiji cyebe, bwa wankoselaku cikondo, ne wamvulukaku!

Muntu yêyè mufwe, neikale cyakabidi ne mwoyi anyi? nêngìndilè matuku aanyi ônsò a cikondo cyanyi cinkosela, too ne paalwa dishintuluka dyanyi.

Wêwè neubiikile, ne mêmè nênkwitàbè: newikale dijinga ne mudimu wa byanza byebe.

Bwalu mpindyewu wêwè udi ubala bûngì bwa bidya byanyi: kwêna utangila ku mpekaatu wanyi anyi?

Yobo 19.23-26

Kaa, mêyì aanyi ikalapu mafunda mpindyewu’s we! kaa, ikalapu mafunda mu mukanda’s we!

Bwa kwikalawu matapa mu dibwe kashidi ne bikà wa cyamu cifiike ne cya plomb.

Bwalu ndi mumanye ne mupikudi wanyi udi ne mwoyi, ne yêyè neimane pa buloba ku dituku dya ndekeelu:

Nenku nansha mwikala misanda ya mu dikoba dyanyi mibutule mubidi ewu, nansha nanku mu mubidi wanyi nêmmonè Nzambi:

Maataayi 7.21-23

Kî mmuntu yônsò udi ungamba ne: Mukalenge, Mukalenge, wâbwela mu bukalenge bwa mu dyulu to; kadi anu ewu udi wenza diswa dya Taatu wanyi udi mu dyulu.

Bààbûngì nebangambile mu dituku adi ne: Mukalenge, Mukalenge, katutuku bambe biprofeta mu dînà dyebe anyi? ne mu dînà dyebe biipate badémons? ne mu dînà dyebe benze byenzedi byàbûngì bya kukema?

Nenku mêmè nêmbàjìkwìlè ne: Ncitu munumanyeku to: ngumukilaayi apa, nwênù beena mudimu baa bubi.

Maataayi 22.14

Bwalu bààbûngì mbabiikila, kadi basungula mbakese.

Yone 3.16-17

Bwalu Nzambi wakatamba kunanga baa pa bulomba, mu mushindu wa ne wakafila Mwanende umwepele mulela, bwa ewu yônsò udi umwitabuuja kafu to, kadi ikale ne mwoyi wa kashidi.

Bwalu Nzambi kaakatuma Mwanende pa buloba bwa kupiisha baa pa buloba nansha; kadi mbwa baa pa buloba basungidiibwe kudiye.

Yone 5.24

Bulelela, bulelela, ndi nnwambila ne, Ewu udi uteeleja dîyì dyanyi, ne witabuuja ewu wânkantùma, udi ne mwoyi wa kashidi, ne yêyè kaakubwela mu dipiishiibwa to; kadi mmuumuke ku lufu muye ku mwoyi.

I Kolinto 2.9

Kadi bu mwakafundabo ne: Cìtù dîsù kadiyiku dyanji kumona, anyi cìtù dici kadiyiku dyanji kuumvwa, anyi cìtù kaciyiku cyanji kubwela mu mwoyi wa muntu, bintu bidi Nzambi mulongolwele aba badi bamunange.

I Tesalonika 4.13-18

Kadi ncyêna muswe bwa nwênù kwikala mu dipanga to, bânà beetu, pa bidi bitangila aba badi balaale, bwa kanushaadi mu cinyongopelu, bu mudi bakwabo badi kabayi ne ditekemena.

Bwalu patwikala twitabuuja ne Yesu wakafwa ne wakabiika ku lufu, mbya mwomumwe kabidi ne aba badi balaale tulu mu Yesu Nzambi nealwe naabo pamwe nende.

Bwalu citudi tunwambila ku dîyì dya Mukalenge cidi ne, twêtù badi ne mwoyi ne badi bashaale too ne ku dilwa dya Mukalenge katwakupangisha aba badi balaale nansha.

Bwalu Mukalenge yêyè mwine neatuuluke mu dyulu ne lubila, ne dîyì dya mwarkanjelo, ne mpungi wa Nzambi: ne bafwe mu Kilisto nebabiike dyambedi:

Pashiishe twetu badi ne mwoyi ne badi bashaale netwambwibwe pamwe naabo mu matutu, bwa kutuutakeena ne Mukalenge mu mpeepele: nenku mushindu awu netwikale kashidi ne Mukalenge.

Pa nanku ikalaayi nusambangana ne mêyì aa.