Juan 14:12

Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, Nagaingon ako kaninyo, Ang nagatoo kanako, magabuhat sa mao usab nga mga buhat nga gibuhat ko; ug pagabuhaton niya ang labaw pa niini; kay ako moadto sa akong Amahan.


Marcos 16:17-18

Ug kanila nga nagatoo maganunot kining maong mga ilhanan; Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa; magasulti sila og mga bag-ong sinultihan;

Makakupot sila’g mga bitin; ug kon makainom sila og bisan unsa nga makahilo, dili sila mangadaut; ang mga masakiton pagapandongan nila sa ilang mga kamot, ug mangaayo ang mga niini.


Mahimo natong tanan nga buksan ang mga panid sa Biblia ug makita nga nagabuhat ang Dios og mga milagro: gibahin ni Moises ang Dagat nga Mapula, mitawag si Elias og gutom, milakaw si Jesus ibabaw sa tubig, ug ang mga tinun-an nanagpang-ayo og mga masakiton.

Adunay linibo nga mga milagrong nahitabo nga nasulat diha sa Biblia. Kung nagapamatuod ang Dios pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan, kung ingon-ana asa na ang Iyang mga milagro sa karong panahon? Mahimo ba Niyang ayohon ang kanser sama sa pag-ayo Niya kaniadto sa sanla diha sa Biblia? Unsa na man diay ang mahitungod sa AIDS o malaria? Makahimo pa ba Siya sa gihapon og milagro? Oo, nagapamuhat sa gihapon ang Dios og mga milagro ug kini nga mga ilhanan naganunot sa kadtong mga nagatoo.

Karon, tan-awa ninyo mga higala, hunahunaa lang si Haring George sa Englatera, sa dihang giayo siya gikan sa multiple sclerosis, niadtong miampo kami alang kaniya. Hunahunaa lang si Florence Nightingale, (ang iyang lola, ang nagtukod sa Red Cross), mga saisenta lang ka libra ang gibug-aton, naghigda didto nga himalatyon na tungod sa kanser sa tungol, nagahigda nga himalatyon na. Usa ka gamay’ng salampati ang milupad ngadto sa sapinit didto ug mikunsad ang Espiritu sa Dios ug miingon, “MAO KINI ANG GINAINGON SA GINOO, mabuhi siya.” Ug karon nagtimbang na siya og usa ka gatus ug singkwenta ka libra nga anaa na sa hingpit nga panglawas.

Hunahunaa ninyo si Kongresman Upshaw nga nagapos kaniadto sa mga lingkuranan ug higdaanan sa daghang mga katuigan, sulod sa saisentay-sais ka tuig. Ug diha sa usa ra ka kalit nga panahon mitindog, midagan sa tibuok nga bilding, gihikap ang iyang mga tudlo sa tiil, bug-os nga nahimo nang normal ug giayo na.

Hunahunaa lang ninyo ang linibo ug linibo sa mga tawo nga gipang-ayo. Nganong mopabalin ra kita dinhi hangtud kitang mamatay? Magbuhat kita og usa ka butang bahin niini.

Magtoo ka kung aduna ka’y sakit o anaa sa panginahanglan. Nagaingon ang Biblia nga si Jesus Cristo mao sa gihapon kagahapon, ug karon, ug hangtud sa kahangturan, busa kung nahimo Niya ang pagbuhat og milagro duha ka libo ka tuig kaniadto, kung ingon-ana mahimo Niya usab nga buhaton ang mao rang butang sa karon. Nagsaad Siya nga giayo na Niya kita, kung motoo lamang kita.

Congressman Upshaw

Si William D. Upshaw nagserbisyo og walo ka tuig sa Kamara sa mga Representante sa Estados Unidos ug nagpapili sa pagka-presidente niadtong 1932. Usa ka aksidente sa pagpanguma ang nagparalisa kaniya sugod sa pagkabata pa lang, ug sulod sa 66 ka tuig nag-antus siya nga nakasungkod o nakawheelchair. Niadtong 1951, bug-os siya nga naayo ug hingpit na nga nakalakaw sa tanan nga nahibilin nga bahin sa iyang kinabuhi.

 
Florence Nightingale

Si Florence Nightingale, usa ka halayo na nga paryente sa usa ka nabantog nga nars, nagkaaduna kaniadto og grabe nga kanser sa tungol. Iyang gipadala kini nga retrato ingon nga usa ka katapusang hangyo aron maiampo sa dili pa kuhaon sa kanser ang iyang kinabuhi. Sama sa inyong makita, atua siya nga nag-ungaw na sa kamatayon niadtong 1950 sa diha nga wala pa siya giayo ni Ginoong Jesus. Ang sunod nga retrato nakuha niadtong human na siyang naayo ug gipadala kini ingon nga usa ka pagpamatuod nga ang Dios nagapang-ayo sa gihapon og mga sakit.


Tris Griffin

Miadto si Tris Griffin sa opisina sa doktor niadtong sayong bahin sa 2013 tungod sa gibati niya nga sakit sa likod nga gikahadlokan niya nga mahimong usa ka pagbalik sa iyang pagpakig-away sa kanser. Gipakita diha sa MRI ang usa ka “aortic dissection” sa iyang kasingkasing, nga miaghat sa mga doktor nga maghimo og dugang pa nga mga pag-eksamen ug gikatakda ang usa ka gilayon nga operasyon pagkasunod nga adlaw. Ang badlis diha sa kasingkasing nga anaa sa retrato usa ka klarong liki nga mahimong magkahulogan og usa ka hinanali ug halos sigurado gayud nga kamatayon kung mosiak kini.

Pagkasunod nga adlaw, human nga ang mga magtotoo nanag-ampo alang kaniya, ang mga doktor nagpahigayon og usa pa ka CT scan aron matumbok gayud ang nahimutangan mismo sa mao nga liki sa dili pa ang operasyon. Niining higayona, ang mga retrato nagpakita og usa na ka tuman ka mahimsog nga kasingkasing. Sa kakurat, miingon ang doktor kang Mrs. Griffin, “Wala ko kabalo kung unsay isulti ko kanimo. Nagkaaduna ka og usa ka aortic dissection, pero karon ang tanang ebidensiya niini wala na.” Gipakita niya ngadto kaniya ang maong mga retrato sa wala pa himoa ang pag-ampo, ug dayon pagkahuman niini. “Mahimo ka na nga makalakaw, ug lain pa’y akó, wala na gyu’y timailhan sa kanser. Anaa ka na sa hingpit nga panglawas.”

 

Nakapunting ang pangtudlo sa doktor ngadto sa aorta, ang maitum, lingin nga dapit sa tunga sa retrato. Ang diyagonal nga linya diha niini maoy aneurism, o “dissection” sa aorta, nga nagakinahanglan og gilayon nga operasyon ug makamatay pag-masiak kini. Gipahigayon ang ikaduhang pag-scan pagkasunod nga adlaw. Ang mao nga dissection bug-os na nga nawala ug wala na gayud mibalik.

Mga Pakisayran Niini

Salmo 103:2-3

Dayegon mo ang GINOO, Oh kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayohan:

Nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasal-anan; nga mao ang nagaayo sa tanan mong mga balatian;

Isaias 53:5

Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasal-anan: ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya; ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo.

Marcos 16:17

Ug kanila nga nagatoo maganunot kining maong mga ilhanan; Sa akong ngalan pagahinginlan nila ang mga yawa; magasulti sila og mga bag-ong sinultihan;

Lucas 17:6

Ug ang Ginoo miingon, Kung kamo adunay pagtoo nga ingon sa usa ka lugas nga mostaza, magaingon kamo niining kahoy’ng sicomor, Maibut ka sa gamut, ug matanum ka sa dagat; ug kana magasugot kaninyo.

Juan 14:12

Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, Ang nagatoo kanako, magabuhat sa mao usab nga mga buhat nga gibuhat ko; ug pagabuhaton niya ang labaw pa niini; kay ako moadto sa akong Amahan.

I Mga Taga-Tesalonica 1:5

Kay ang among maayong balita wala moabot kaninyo sa pulong lamang, kondili usab sa gahum, ug sa Espiritu Santo, ug sa daku nga kasayuran; bisan ingon sa hingsayran ninyo kung daw sa unsa kami nga diha kaninyo, tungod kaninyo.

Mga Hebreohanon 2:3-4

Unsaon ta sa paglikay, kung talikdan ta ang ingon nga pagkadaku nga kaluwasan; nga sa sinugdan gipamulong sa Ginoo, ug unya gipanghimatuod kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya;

Ang Dios usab nagsaksi niini, pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan, ug sa nagkalainlaing mga milagro, ug pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo, sumala sa iyang kaugalingong kabubut-on?

Mga Hebreohanon 13:8

Si Jesus Cristo mao sa gihapon kagahapon, ug karon, ug hangtud sa kahangturan.

Santiago 5:15

Ug ang pag-ampo nga inubana’g pagtoo magaayo sa masakiton, ug siya pagabangonon sa Ginoo; ug kon siya nakasala man, siya pagapasayloon.

I Pedro 2:24

Nga siya sa iyang kaugalingon mao ang nagdala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ibabaw sa kahoy, aron kita, nga nangamatay na ngadto sa sala, mabuhi ngadto sa pagkamatarung: pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo.