Didto sa Tanaman sa Eden, “gilimbongan” sa serpente si Eva sa pagkaon og usa ka prutas. Mikaon siya niini ug dayon gihatag kini ngadto sa iyang bana, nga mao ang nagpaamgo kanila nga hubo sila. Unsa man diay kini nga matang sa serpente nga makasulti, ug unsa ma’y kahilambigitan sa usa ka prutas diha sa pagkahubo?